główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

IT-2710.13.2019                   Odrzywół, dnia 08.07.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: nr 569168-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.

Nr sprawy: IT-2710.13.2019

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin – PRZETARG POWTÓRZONY” prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin – PRZETARG POWTÓRZONY”. Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu w wyniku istotnych zmian w dokumentacji przetargowej powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin – PRZETARG POWTÓRZONY” zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 cytowanej wyżej ustawy.

   

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin – PRZETARG POWTÓRZONY

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 569168-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.