główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór na stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
(umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)

 I Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub ekonomii;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;

II Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany staż pracy w administracji publicznej na stanowiskach związanych z zagadnieniami gospodarka gruntami, ochrony środowiska, w tym ochrony gruntów rolnych, zieleni
 2. znajomość przepisów prawa: ustawa o pracownikach samorządowych; kodeks postępowania administracyjnego; prawo ochrony środowiska; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawa o ochronie przyrody; ustawa o lasach; prawo łowieckie; ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prawo wodne; ustawa o ochronie zwierząt;
 3. wysoka kultura osobista;
 4. odporność na stres;
 5. zdolności analityczne
 6. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
 7. prawo jazdy kat. B;
 8. znajomość obsługi komputera.

III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw w ramach zadań własnych i zleconych gminny związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczeniami nieruchomości związanych z:
  • organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  • nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
  • przygotowywanie wniosków na komunalizację gruntów,
  • prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  • tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
  • zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
  • tworzeniem i utrzymywaniem terenów zielonych,
  • podziału nieruchomości,
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • przygotowywanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy,
  • współpraca z sądami i biurami notarialnymi w zakresie zakładania ksiąg wieczystych dla gruntów stanowiących własność Gminy Odrzywół,
  • prowadzenie całości spraw d/t gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  
 2. Aktualizacja i przygotowywanie dokumentacji spisowej dla obwodów spisowych dla potrzeb spisów rolnych oraz Narodowego Spisu Powszechnego, współpraca z Urzędem Statystycznym.
 3. Współpraca z Izbą Rolną.
 4. Koordynowanie prac związanych z melioracją i działalnością spółek wodnych.
 5. Realizacja zadań Gminy z zakresu prawa wodnego.
 6. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska:
  • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  • współpraca ze służbami weterynaryjnymi i sanitarnymi.
  • ograniczenia dotyczące maszyn,
  • prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i programu ochrony zwierząt, w tym:
   1. zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt,
   2. przygotowywanie gminnego programu ochrony nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności.
 7. Obsługa Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

IV Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształceni
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 5. kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;
 6. kserokopia dowodu osobistego;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska;
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, albowiem w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

V Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko związane z pracą przy monitorze ekranowym, użytkowaniem urządzeń techniki biurowej, kontaktem bezpośrednim i telefonicznym z interesantem, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy oraz praca w terenie (szacowanie szkód, wycinka drzew, rozgraniczenia).

Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez Urząd Gminy w Odrzywole.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

VI Miejsce i termin składani dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53( w godzinach pracy Urzędu Gminy), lub przesłane listownie w terminie do dnia 30 października 2019 r. do godz. 1300 (liczy się data wpływu do Urzędu), na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska".

Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Odrzywole w dniu 30 października 2019 r. o godz. 1400.

VII Konkurs przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Wójta Gminy Odrzywół.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Kwalifikacyjną kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, na który składa się rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko.

Komisja może żądać przedłożenia oryginałów dokumentów.

VIII Wójt Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przebiegu.

IX Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.odrzywol.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Odrzywole.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - 1/2 etatu na okres 6 miesięcy

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na stanowisko:

- Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53

I Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych  i korzystanie z praw publicznych;
 3.  Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. Posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii,
 5. Nieposzlakowana opinia.

II Wymagania dodatkowe wskazane uprawnienia:

 1. Staż zawodowy pełnienie funkcji Skarbnika przez okres min. 3 lat.
 2. Znajomość obsługi programów komputerowych Bestia, z zakresu obsługi ZUS i Urzędu Skarbowego;
 3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dostępie do informacji publicznej.
 4. Znajomość programów: pakiet Microsoft Office,

III Wymagane dokumenty:

 1. CV z listem motywacyjnym (z adresem, nr telefonu i adresem e-mail);
 2. Kopia dowodu osobistego;
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie kopia świadectw pracy;
 4. Kopie posiadanych uprawnień;
 5. Oświadczenie o niekaralności ( zgodnie z pkt. I ppkt. 3);
 6. Oświadczenie do zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (zgodnie z pkt. I ppkt. 2);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania.
 8. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez Urząd Gminy w Odrzywole.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


.......................................................

 Podpis kandydata

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole zapraszamy na stronę internetową http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=852&x=20&y=1

IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej.

Prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych w zakresie rozliczania dotacji i pożyczek, w tym dla organizacji pozarządowych,
 • współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych, bilansów,
 • współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania planu budżetu gminy oraz zmian w planie budżetu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 • współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie ewidencji środków trwałych oraz sporządzania sprawozdań w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy,
 • inne prace zlecone przez Wójta i Skarbnika Gminy.

V  Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca na stanowisku Podinspektora wiąże się z pracą na komputerze.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.

VI Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokument aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze -  Księgowa budżetu” w godzinach pracy do dnia 10.09.2019 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu)

VII Wójt Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przebiegu.

VIII Oferty rozpatrzy Komisja powołana Zarządzeniem Wójta.

IX Komisja może żądać ustnego uzupełnienia informacji oraz przedłożenia oryginałów dokumentów.

X Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na stanowisko:

- Podinspektor  d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53

I Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych  i korzystanie z praw publicznych;
 3.  Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. Posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii,
 5. Nieposzlakowana opinia.

II Wymagania dodatkowe wskazane uprawnienia:

 1. Staż zawodowy w księgowości lub publicznej instytucji finansowej;
 2. Znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi ZUS i Urzędu Skarbowego;
 3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dostępie do informacji publicznej.
 4. Znajomość programów: pakiet Microsoft Office,

III Wymagane dokumenty:

 1. CV z listem motywacyjnym (z adresem, nr telefonu i adresem e-mail);
 2. Kopia dowodu osobistego;
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie kopia świadectw pracy;
 4. Kopie posiadanych uprawnień;
 5. Oświadczenie o niekaralności (zgodnie z pkt. I ppkt. 3);
 6. Oświadczenie do zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (zgodnie z pkt. I ppkt. 2);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania.
 8. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole zapraszamy na stronę internetową ://>http:// www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20

IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Podinspektora d/s Rachunkowości budżetowej:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej a w szczególności:
 • prowadzenie obsługi finansowej Urzędu Gminy i jednostek
 • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym rachunków i faktur do zapłaty;
 • terminowe realizowanie przyjętych rachunków i faktur (zapłata przelewem lub przygotowanie i przekazanie do zapłaty gotówką);
 1. Sporządzanie listy płac pracowników Urzędu i rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 2. Terminowe rozliczanie naliczonych potraceń z listy plac;
 3. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników ujętych w ust. 2;
 4. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych;
 5. Zgłaszanie do ZUS–u nowoprzyjętych przyjętych pracowników do ubezpieczenia oraz wyrejestrowanie po zakończeniu pracy;
 6. Rozliczanie zwrotów należnych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 7. Przygotowanie i uzgadnianie danych finansowych niezbędnych do celów sprawozdawczości;
 8. Rozliczanie prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych;
 9. Wszystkie inne prace zlecone przez Wójta i Kierownika Referatu /Skarbnika Gminy/.

V  Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca na stanowisku Podinspektora wiąże się z pracą na komputerze.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.

VI Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokument aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor d/s Rachunkowości budżetowej” w godzinach pracy do dnia 23.05.2019r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu)

VII Wójt Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przebiegu.

VIII Oferty rozpatrzy Komisja powołana  Zarządzeniem Wójta.

IX Komisja może żądać ustnego uzupełnienia informacji oraz przedłożenia oryginałów dokumentów.

X Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.

artykuł nr 4

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

 Wójt Gminy Odrzywół

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
26-425 Odrzywół ul. Warszawska 55
 
I Wymagane kwalifikacje kandydata:
 1. wykształcenie wyższe medyczne (uprawnienia lekarza rodzinnego lub internisty, pediatry, pielęgniarki), uprawnienia w zakresie zarządzania służbą zdrowia,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (praktyka lekarska, lub pielęgniarska), albo zamiennie ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy (internista, lekarz rodzinny, pediatra, pielęgniarka),
 4. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
II Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Odrzywole,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, poświadczone za zgodność z oryginałem,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,
 5. informacja z KRS opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 7. koncepcja dalszego funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Odrzywole.
III Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”. Więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole można uzyskać na stronie internetowej ://http:// href="http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20">www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 
IV Warunki pracy
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku SP ZOPZ w Odrzywole ul. Warszawska 55 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca na stanowisku Dyrektora SP ZOZ oprócz świadczenia usług medycznych wiąże się z pracą na komputerze.
Gmina udostępni mieszkanie służbowe w budynku SP ZOZ w Odrzywole.
Warunki płacy do negocjacji.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SP ZOZ w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.
 
V Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
w zaklejonych kopertach; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole”.
 
VI Termin składania dokumentów do dnia 26.11.2018r., godz. 1200 .
Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 27.11.2018r. godz. 1300
 
Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 w okresie od 09.11.2018r. do 26.11.2018r. w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek – czwartek od godz.730 do 1530 piątek od godz. 800 do 1600 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole, adres strony: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne oferty zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt Gminy Odrzywół nie jest związany stanowiskiem komisji konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez komisję konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia. Wskazanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora. 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor d/s księgowości budżetowej

 Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na stanowisko:

- Podinspektor d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53
 
I Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 3. Posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii.
II Wymagania dodatkowe wskazane uprawnienia:
 1. Staż zawodowy w księgowości lub publicznej instytucji finansowej;
 2. Znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi ZUS i Urzędu Skarbowego;
 3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dostępie do informacji publicznej.
 4. Znajomość programów: pakiet Microsoft Office,
III Wymagane dokumenty:
 1. CV z listem motywacyjnym (z adresem, nr telefonu i adresem e-mail);
 2. Kopia dowodu osobistego;
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie kopia świadectw pracy;
 4. Kopie posiadanych uprawnień;
 5. Oświadczenie o niekaralności ( zgodnie z pkt. I ppkt. 2);
 6. Oświadczenie do zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (zgodnie z pkt. I ppkt. 1);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania.
 8. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”
Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole zapraszamy na stronę internetową ://>http:// www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 
IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Podinspektora d/s Rachunkowości budżetowej:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej a w szczególności:
  • prowadzenie obsługi finansowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych;
  • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym rachunków i faktur do zapłaty;
  • terminowe realizowanie przyjętych rachunków i faktur (zapłata przelewem lub przygotowanie i przekazanie do zapłaty gotówką);
 2. Sporządzanie listy płac pracowników Urzędu i rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 3. Terminowe rozliczanie naliczonych potraceń z listy plac;
 4. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników ujętych w ust. 2;
 5. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych;
 6. Zgłaszanie do ZUS–u nowoprzyjętych przyjętych pracowników do ubezpieczenia oraz wyrejestrowanie po zakończeniu pracy;
 7. Rozliczanie zwrotów należnych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 8. Przygotowanie i uzgadnianie danych finansowych niezbędnych do celów sprawozdawczości;
 9. Rozliczanie prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych;
 10. Wszystkie inne prace zlecone przez Wójta i Kierownika Referatu /Skarbnika Gminy/.
 V Warunki pracy
 
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca na stanowisku Podinspektora wiąże się z pracą na komputerze. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.
 
VI Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Wymagane dokument aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze” w godzinach pracy do 05.10.2018r. do godziny 15.00.(liczy się data wpływu do Urzędu)
 
VII Wójt Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przebiegu.
 
VIII Oferty rozpatrzy Komisja powołana Zarządzeniem Wójta.
 
IX Komisja może żądać ustnego uzupełnienia informacji oraz przedłożenia oryginałów dokumentów.
 
X Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.