logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Praca - nabory/konkursy / Ogłoszenia
1.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

Wójt Gminy Odrzywół

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
26-425 Odrzywół ul. Warszawska 55

I Wymagane kwalifikacje kandydata:

 1. wykształcenie wyższe medyczne (uprawnienia lekarza rodzinnego, internisty), mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania służbą zdrowia,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (praktyka lekarska), albo zamiennie ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy (internista, lekarz rodzinny)

II Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Odrzywole,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, poświadczone za zgodność z oryginałem,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem,
 5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 6. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 7. oświadczenia:
  • o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  • oświadczenie, że kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie.
  • o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Odrzywole.
 8. koncepcja dalszego funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Odrzywole.

III Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53

w zaklejonych kopertach; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole”.

IV Termin składania dokumentów do dnia 30.11.2015r., godz. 1200 .

Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30.11.2015r. godz. 1215

Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 w okresie od 28.10.2015r. do 27.11.2015r. w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek – czwartek od godz.730 do 1530 piątek od godz. 800 do 1600 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole, adres strony: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne oferty zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomi pisemnie o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

Wójt Gminy Odrzywół nie jest związany stanowiskiem komisji konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez komisję konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia.

Wskazanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora. Dla potrzeb Dyrektora, SP ZOZ w Odrzywole zapewnia mieszkanie służbowe.

W Ó J T
/-/ Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-06 18:23

rejestr zmian publikacji »

2.

Nabór na stanowisko pracownik socjalny - ZAKOŃCZONY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole ogłasza nabór
na stanowisko pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Stanowisko pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1.     Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
a.     posiadać obywatelstwo polskie;
b.     spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 • posiadają dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
 • ukończyły studia wyższe na kierunku „praca socjalna”
 • przed 1 stycznia 2008 roku otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny
 • przed 1 stycznia 2007 roku otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności „praca socjalna” bez oznaczenia nazwy kierunku studiów
 • do dnia 31 października 2007 roku, ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia lub nauki społeczne
 • przed 1 maja 2004 roku ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia, nauki społeczne.
2.     Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi programów komputerowych (Word, Exel),
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej (mile widziane),
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych.
3.     Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV)
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie lekarskie
4.    Umowa o pracę zawarta będzie na czas od 1 lipca do 31 grudnia 2011r.
5.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • rozwój i upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji
 • świadczenie pracy socjalnej
 • współpraca z zespołem koordynującym projekty ze środków UE
 • diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin z terenu Gminy
 • ocena skuteczności podjętych zadań
 • pobudzanie, rozwijanie i wzmacnianie społecznej aktywności i samodzielności oraz inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup społecznych.
Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odrzywole do dnia 24 czerwca 2011 r. w godzinach 730 - 1530 Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 23, poz. 1458 ).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (48) 671-60-57 w. 43


Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Za treść odpowiada: Stanisława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-06-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-14 08:07

rejestr zmian publikacji »

3.

Nabór na stanowisko pracownik socjalny - ZAKOŃCZONY

OGŁOSZENIE O NABORZER NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole ogłasza nabór
na stanowisko pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Stanowisko pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
  • posiadać obywatelstwo polskie;
  • spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
   • posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
   • dyplom ukończenia kolegium pracowników społecznych,
   • dyplom ukończenia do 2007 r. studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
   • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość obsługi programów komputerowych (Word, Exel),
  • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
  • doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej (mile widziane),
  • doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych.
 3. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys (CV)
  • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • zaświadczenie o niekaralności
  • zaświadczenie lekarskie
Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odrzywole do dnia 29 października 2010 r. w godzinach 730 - 1530
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (048) 671-60-57

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole
Za treść odpowiada: Stanisława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-07 15:15

rejestr zmian publikacji »

4.

Nabór na stanowisko pracownik socjalny - ZAKOŃCZONY


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny - ZAKOŃCZONY (brak ofert)
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole
Za treść odpowiada: Stanisława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-06-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-05 16:51

rejestr zmian publikacji »

5.

Nabór na stanowisko pracownik socjalny z umiejętnościami pisania projektów w celu pozyskiwania środków finansowych z EFS. - ZAKOŃCZONY


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole
Za treść odpowiada: Stanisława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-01 11:05

rejestr zmian publikacji »

6.

Nabór na stanowisko Asystent/Pracownik Biura LGD "Wszyscy Razem" - ZAKOŃCZONY


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: LGD "Wszyscy Razem"
Za treść odpowiada: Agnieszka Listkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-01 11:05

rejestr zmian publikacji »

7.

Nabór na stanowisko Księgowa LGD "Wszyscy Razem" - ZAKOŃCZONY


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: LGD "Wszyscy Razem"
Za treść odpowiada: Agnieszka Listkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-01 11:05

rejestr zmian publikacji »

8.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów LGD "Wszyscy Razem" - ZAKOŃCZONY


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: LGD "Wszyscy Razem"
Za treść odpowiada: Agnieszka Listkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-01 11:06

rejestr zmian publikacji »

9.

Nabór na stanowisko Kierownika/Dyrektora Biura LGD "Wszyscy Razem" - ZAKOŃCZONY


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Stowarzyszenie LGD "Wszyscy Razem"
Za treść odpowiada: Agnieszka Listkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-01 11:06

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Ogłoszenia
 Listy kandydatów
 Wyniki naboru
wersja do druku drukuj