główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na stanowisko:

- Podinspektor  d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53

I Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych  i korzystanie z praw publicznych;
 3.  Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. Posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii,
 5. Nieposzlakowana opinia.

II Wymagania dodatkowe wskazane uprawnienia:

 1. Staż zawodowy w księgowości lub publicznej instytucji finansowej;
 2. Znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi ZUS i Urzędu Skarbowego;
 3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dostępie do informacji publicznej.
 4. Znajomość programów: pakiet Microsoft Office,

III Wymagane dokumenty:

 1. CV z listem motywacyjnym (z adresem, nr telefonu i adresem e-mail);
 2. Kopia dowodu osobistego;
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie kopia świadectw pracy;
 4. Kopie posiadanych uprawnień;
 5. Oświadczenie o niekaralności (zgodnie z pkt. I ppkt. 3);
 6. Oświadczenie do zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (zgodnie z pkt. I ppkt. 2);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania.
 8. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole zapraszamy na stronę internetową ://>http:// www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20

IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Podinspektora d/s Rachunkowości budżetowej:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej a w szczególności:
 • prowadzenie obsługi finansowej Urzędu Gminy i jednostek
 • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym rachunków i faktur do zapłaty;
 • terminowe realizowanie przyjętych rachunków i faktur (zapłata przelewem lub przygotowanie i przekazanie do zapłaty gotówką);
 1. Sporządzanie listy płac pracowników Urzędu i rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 2. Terminowe rozliczanie naliczonych potraceń z listy plac;
 3. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników ujętych w ust. 2;
 4. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych;
 5. Zgłaszanie do ZUS–u nowoprzyjętych przyjętych pracowników do ubezpieczenia oraz wyrejestrowanie po zakończeniu pracy;
 6. Rozliczanie zwrotów należnych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 7. Przygotowanie i uzgadnianie danych finansowych niezbędnych do celów sprawozdawczości;
 8. Rozliczanie prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych;
 9. Wszystkie inne prace zlecone przez Wójta i Kierownika Referatu /Skarbnika Gminy/.

V  Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca na stanowisku Podinspektora wiąże się z pracą na komputerze.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.

VI Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokument aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor d/s Rachunkowości budżetowej” w godzinach pracy do dnia 23.05.2019r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu)

VII Wójt Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przebiegu.

VIII Oferty rozpatrzy Komisja powołana  Zarządzeniem Wójta.

IX Komisja może żądać ustnego uzupełnienia informacji oraz przedłożenia oryginałów dokumentów.

X Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.

artykuł nr 2

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

 Wójt Gminy Odrzywół

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
26-425 Odrzywół ul. Warszawska 55
 
I Wymagane kwalifikacje kandydata:
 1. wykształcenie wyższe medyczne (uprawnienia lekarza rodzinnego lub internisty, pediatry, pielęgniarki), uprawnienia w zakresie zarządzania służbą zdrowia,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (praktyka lekarska, lub pielęgniarska), albo zamiennie ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy (internista, lekarz rodzinny, pediatra, pielęgniarka),
 4. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
II Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Odrzywole,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, poświadczone za zgodność z oryginałem,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,
 5. informacja z KRS opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 7. koncepcja dalszego funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Odrzywole.
III Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”. Więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole można uzyskać na stronie internetowej ://http:// href="http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20">www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 
IV Warunki pracy
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku SP ZOPZ w Odrzywole ul. Warszawska 55 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca na stanowisku Dyrektora SP ZOZ oprócz świadczenia usług medycznych wiąże się z pracą na komputerze.
Gmina udostępni mieszkanie służbowe w budynku SP ZOZ w Odrzywole.
Warunki płacy do negocjacji.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SP ZOZ w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.
 
V Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
w zaklejonych kopertach; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole”.
 
VI Termin składania dokumentów do dnia 26.11.2018r., godz. 1200 .
Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 27.11.2018r. godz. 1300
 
Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 w okresie od 09.11.2018r. do 26.11.2018r. w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek – czwartek od godz.730 do 1530 piątek od godz. 800 do 1600 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole, adres strony: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne oferty zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt Gminy Odrzywół nie jest związany stanowiskiem komisji konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez komisję konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia. Wskazanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora. 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor d/s księgowości budżetowej

 Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na stanowisko:

- Podinspektor d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53
 
I Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 3. Posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii.
II Wymagania dodatkowe wskazane uprawnienia:
 1. Staż zawodowy w księgowości lub publicznej instytucji finansowej;
 2. Znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi ZUS i Urzędu Skarbowego;
 3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dostępie do informacji publicznej.
 4. Znajomość programów: pakiet Microsoft Office,
III Wymagane dokumenty:
 1. CV z listem motywacyjnym (z adresem, nr telefonu i adresem e-mail);
 2. Kopia dowodu osobistego;
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie kopia świadectw pracy;
 4. Kopie posiadanych uprawnień;
 5. Oświadczenie o niekaralności ( zgodnie z pkt. I ppkt. 2);
 6. Oświadczenie do zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (zgodnie z pkt. I ppkt. 1);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania.
 8. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”
Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole zapraszamy na stronę internetową ://>http:// www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 
IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Podinspektora d/s Rachunkowości budżetowej:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej a w szczególności:
  • prowadzenie obsługi finansowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych;
  • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym rachunków i faktur do zapłaty;
  • terminowe realizowanie przyjętych rachunków i faktur (zapłata przelewem lub przygotowanie i przekazanie do zapłaty gotówką);
 2. Sporządzanie listy płac pracowników Urzędu i rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 3. Terminowe rozliczanie naliczonych potraceń z listy plac;
 4. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników ujętych w ust. 2;
 5. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych;
 6. Zgłaszanie do ZUS–u nowoprzyjętych przyjętych pracowników do ubezpieczenia oraz wyrejestrowanie po zakończeniu pracy;
 7. Rozliczanie zwrotów należnych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 8. Przygotowanie i uzgadnianie danych finansowych niezbędnych do celów sprawozdawczości;
 9. Rozliczanie prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych;
 10. Wszystkie inne prace zlecone przez Wójta i Kierownika Referatu /Skarbnika Gminy/.
 V Warunki pracy
 
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca na stanowisku Podinspektora wiąże się z pracą na komputerze. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.
 
VI Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Wymagane dokument aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze” w godzinach pracy do 05.10.2018r. do godziny 15.00.(liczy się data wpływu do Urzędu)
 
VII Wójt Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przebiegu.
 
VIII Oferty rozpatrzy Komisja powołana Zarządzeniem Wójta.
 
IX Komisja może żądać ustnego uzupełnienia informacji oraz przedłożenia oryginałów dokumentów.
 
X Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor d/s Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Przyrody

 Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na stanowisko 

- Inspektor d/s Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Przyrody w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53
 
I Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstw skarbowe;
 3. Posiadanie wyższego wykształcenia – preferowane wykształcenie z zakresu budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego.
II Wskazane wymagania dodatkowe:
 1. Staż zawodowy w budownictwie lub administracji publicznej;
 2. Znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu kosztorysowania;
 3. Prawo jazdy kat. „B”;
 4. Znajomość języka angielskiego;
 5. Znajomość programów UE (RPO i PROW).
III Wymagane dokumenty:
 1. CV z listem motywacyjnym ( adresem, nr telefonu i adresem e-mail);
 2. Kopia dowodu osobistego;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualnie kopie świadectw pracy;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych
 5. Oświadczenie o niekaralności ( zgodnie z pkt. I ppkt. 2);
 6. Oświadczenie do zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (zgodnie z pkt. I ppkt. 1);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Panu /Pani praw dt. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole zapraszamy na stronę  internetową  http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 
IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Inspektora  d/s Zagospodarowania Przestrzennego , Infrastruktury Technicznej i Ochrony Przyrody:
 1. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.
 2. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz przygotowywanie wyników tej oceny.
 3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym wydawanie decyzji,
 4. Wydawanie decyzji i prowadzenie rejestru decyzji celu publicznego i środowiskowych uwarunkowań,
 5. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw ulic, obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 6. Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy, w tym wojennych,
 7. Prowadzenie spraw związanych z badaniem i kontrolą stanu technicznego budynków szkoły oraz Urzędu Gminy,
 8. Nadzór nad prowadzeniem inwestycji i ich odbiorem,
 9. Koordynacja i nadzór nad prowadzonymi remontami,
 10. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami i ulicami,
 11. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną w zakresie przygotowywania operatów wodno prawnych, zezwoleń,
 12. Prowadzenie spraw i wydawanie zgody na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony p.poż.
V Warunki pracy
 
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 i spełnia wymogi określone przepisami BHP.
Praca na stanowisku Inspektora wiąże się obok pracy biurowej m.in. przy monitorze komputerowym z wyjazdami  poza teren Urzędu Gminy.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
VI Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze”, w terminie do dnia 17.09.2018r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).  
 
VII Wójt Gminy Odrzywół zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przebiegu.
 
VIII Oferty rozpatrzy Komisja powołana Zarządzeniem Wójta.
 
IX Komisja może żądać ustnego uzupełnienia informacji oraz przedłożenia oryginału dokumentów.
 
X Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół.

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO W ODRZYWOLE

 WÓJT GMINY
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO KIEROWNIKA
KLUBU DZIECIĘCEGO W ODRZYWOLE UL. WARSZAWSKA 53

 Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
 
I. WYMAGANIA I KWALIFIKACJE:
 
1. Wymagania niezbędne:
 1. kandydatem na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego w Odrzywole może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego;
 2. w przypadku braku jednej z powyższych kwalifikacji, kandydatem na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego może być osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
  1. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, lub
  2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbył 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna;
  3. jeśli kandydat posiada kwalifikacje określone w pkt 2a), nie pracował z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności;
 3. posiadać obywatelstwo polskie;
 4. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. posiadać znajomość ustaw:
  • o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • Kodeks Pracy,
  • o samorządzie gminnym,
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • o finansach publicznych, w szczególności w zakresie gospodarowania środkami finansowym w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki budżetowej;
 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 8. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 9. wypełnia obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 10. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 11. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w zarządzaniu klubem dziecięcym, żłobkiem bądź przedszkolem jako jednostką budżetową
 • posiadanie wiedzy z zakresu prawa pracy
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność kierowania, planowania i organizacji pracy zespołu.
II. OFERTA KANDYDATA POWINNA ZAWIERAĆ :
 1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)- podpisane własnoręcznie.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.);
 4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 9. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 10. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1930 z póź. zm.).
 12. Mile widziane referencje od pracodawców.
III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
 1. organizowanie pracy Klubu Dziecięcego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych, finansowych
 2.  i organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa,
 3. opracowywanie i realizacja planów podstawowej działalności finansowo - gospodarczej w celu zapewnienia optymalnego wykorzystanie środków na realizację zadań statutowych Klubu Dziecięcego,
 4. dysponowanie w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z zobowiązującymi przepisami wydatkowanie,
 5. stworzenie warunków do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 6. budowa pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w Klubie Dziecięcym,
 7. ustalenie zasad polityki kadrowej oraz podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
 8. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki,
 9. zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz p.poż.
IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
 3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 4. Wynagrodzenie miesięczne.
 5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi normami pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
Obciążenie psychofizyczne - stres związany z kierowaniem zespołem pracowników oraz z zakresem odpowiedzialności i obowiązków.
Przyjmowane będą tylko dokumenty opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U z 2018r., poz. 1000)”.
 
V. Miejsce składania dokumentów:
 
Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Kierownika Klubu Malucha Plus”.
 
VI. Termin składania dokumentów:

Oferty należy składać do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Odrzywół.
Komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów z Kandydatami na w/w stanowisko, w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez więcej niż jednego Kandydata.
 
VII. Dodatkowe informacje:
 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ) i własnoręcznie podpisane.
Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na Tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole www.bip.odrzywol.akcssnet.net
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.