główna zawartość
artykuł nr 6

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY GMINY ODRZYWÓŁ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ Z SEKCJĄ /DRUŻYNĄ PIŁKI NOŻNEJ I JEJ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH REGIONALNYCH W OPARCIU O BOISKO SPORTOWE W ODRZYWOLE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 20.2019  Wójta Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2019 r.  w dniu 8 marca 2019 r. rozpatrzyła oferty złożone przez:

 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół
 2. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół

ubiegające się o dotację na wsparcie  zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019 

Wysokość przyznanej dotacji wynosi:

 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół - 44 000,00zł
  (I transza: 22000,00 zł, II transza: 22000,00 zł)
 2. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół – 20000,00zł
  (I transza: 10000,00 zł, II transza: 10000,00 zł)

Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie.

artykuł nr 7

Obwieszczenie SKO w Radomiu dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kamiennej Woli

obwieszczenie sko

artykuł nr 8

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019 r.

Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019 r.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
 1. Rodzaj zadania realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Gminy Odrzywół poprzez prowadzenie zajęć z sekcją/drużyną piłki nożnej i jej udział w rozgrywkach regionalnych w oparciu o boisko sportowe w Odrzywole. Dotacja nie może być przeznaczona na wypłatę diet dla zawodników.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 64.000 zł.
  ( I rata 32000 zł na rundę wiosenną, II rata 32000 zł na rundę jesienną)
  W 2018 r. na realizację zadania wydatkowano 22.000 zł
 3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.
 4. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2019 r..
 5. Miejsce i termin składania ofert – oferty należy składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2019 rok” do dnia 06.03.2019 r. w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 14 (sekretariat).
  1. ofertę należy przygotować według następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny
   • nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „ nie dotyczy ''
   • podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
  2. wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
   • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu
   • wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego ) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia
  3. Oferta nadesłania w inny sposób niż wskazany w ust. 4 i 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
  4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
  5. Oferty, które wpłynęły po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  6. Odpowiedzialność za dostarczanie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy poczty nie będą brane pod uwagę.
  7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do urzędu, ponosi wnioskodawca.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
  Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 07.03.2019 r. w siedzibie tut. Urzędu, przez komisje powołaną przez Wójta Gminy.
 7. Kryteria oceny:

1. Proponowane działania: skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów projektu, planowane metody, realność wykonania, ranga zadania. – 0-40 pkt,

2. Planowane rezultaty: realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne  –  0-40 pkt.

3. Posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami – ewentualne opinie i rekomendacje –-  0-20 pkt.

 

Załączniki:
Rozporządzenie MB
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transmisyjnej wraz z wieżą telekomunikacyjną WA-0194 oraz wewnętrzną linią zasilania zlokalizowanej w miejscowości Wysokin

Załączniki:
Treść obwieszczenia 390 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na wole stanowiska pracy w Domu Senior+

 W związku z organizacją Dziennego Domu Senior + Wójt Gminy Odrzywół ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy

Termin zatrudnienia od 1 stycznia 2019 roku do 30 stycznia 2021 roku
 
Lp.
Stanowisko
Kwalifikacje
Doświadczenie
 
1.
Terapeuta zajęciowy 2 etaty
Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
Osoba kreatywna, kontaktowa, umiejętność pracy z osobami starszymi
2.
Pielęgniarka ½ etatu
Średnie, dyplom w zawodzie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
-
3.
Masażysta w pracowni rehabilitacyjnej etat
Średnie, dyplom w zawodzie
-
4.
Opiekun osoby starszej
Zawodowe bądź średnie, ukończony Kurs opieki nad osobą starszą
Kurs do pracy
z osobami starszymi
5.
Robotnik gospodarczy
Podstawowe lub zawodowe
-
 
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, bądź przesyłać pocztą w kopercie z napisem "Nabór (określić stanowisko)", na adres Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
Szczegółowych informacji udziela Ewa Matuszczak – tel. 48/ 67 16 057 w. 43

Termin złożenia dokumentów do 27.12.2018 rok