główna zawartość
artykuł nr 51

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Gmina Odrzywół przyjmuje oferty od ewentualnych wykonawców na zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla gminy Odrzywół. Plan będzie podstawą do ubiegania się przez gminę Odrzywół o środki z IV Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 oraz ze środków WFOŚiGW na zadanie związane z termomodernizacją budynków publicznych, wymiany źródeł ciepła i oświetlenia ulicznego. PGN musi być sporządzona w oparciu o Podręcznik wypracowany przez Porozumienie Burmistrzów „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.
Oferty z podaniem ceny wykonania, terminu oraz referencji prosimy przesłać na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół lub na adres e-mail sekretariat@odrzywol.euw terminie do 27.07 2015r. (decyduje data wpływu). Szczegółowych informacji udziela pana Marek Matuszczak tel. 48 6716057 w.47 e-mail mmatuszczak@odrzywol.eu
Marian Kmieciak
-/Wójt Gminy Odrzywół/-

 

artykuł nr 52

Zaproszenie do składania ofert na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Odrzywole oraz na zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Odrzywole.

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza podmioty gospodarcze posiadające niezbędne zezwolenia na składanie wstępnych ofert współpracy w zakresie:
 1. Zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Odrzywole. Składowisko wybudowane w 1991r. dla odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne, zgodnie z postanowieniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami winno być zamknięte i zrekultywowane. Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, dla gminy Odrzywół jest zgodnie z w/w Planem Instalacja w Radomiu. Składowisko nie posiada już aktualnych zezwoleń na składowanie odpadów. Na składowisku jest na bieżąco prowadzony nadzór i badania gazów i wód podziemnych. Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik Urzędu Gminy Pan Jerzy Macierzyński w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 48 6716057 w.51. Oferta jest aktualna do 30 czerwca 2015 r.
 2. Zagospodarowania osadów ściekowych powstających w komunalnej oczyszczalni ścieków w Odrzywole. Oczyszczalnia przyjmuje 150m3 /dobę ścieków o dużym ładunku zanieczyszczeń. Osad z oczyszczalni nadaje się do rolniczego wykorzystania. Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Pan Jerzy Godziński w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 48 6716057 w.53.
Marian Kmieciak
-/Wójt Gminy Odrzywół/-

 

artykuł nr 53

Zapytanie ofertowe

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert na organizację Dożynek Gminy Odrzywół, które odbędą się w dniu 23 sierpnia 2015r. w Myślakowicach w godz. 1400 – 2300 .
Zakres zlecenia obejmuje:
 1. Zabezpieczenie sceny o wym. co najmniej 9x7 m.
 2. Zabezpieczenie nagłośnienia i oświetlenia sceny wraz z alternatywnym zasilaniem prądu.
 3. Zabezpieczenie oferty muzycznej
  • zespołu disco-polo
  • zespołu coverowy
  • kabaretu
Oferty z podaniem ceny oraz nazw wykonawców prosimy składać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zamówienia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole w godzinach pracy.

 

artykuł nr 54

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością złożenia wniosku o pomoc finansową na usuwanie azbestu w naszej gminie nie przyjmujemy już zgłoszeń na 2015r.
Właściciele wyrobów azbestowych mogą zgłaszać się do udziału w programie na 2016r.

artykuł nr 55

Ogłoszenie w sprawie zbiórki popiołu

W dniu 16 kwietnia 2015r. na terenie Gminy Odrzywół zostanie przeprowadzona posezonowa zbiórka popiołu tj. pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych.
Odpady odbierane będą przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze.
Popiół, zapakowany w worki, należy wystawić przed swoją posesję w dniu odbioru.
Odbiór odbywać się będzie od godz. 700