główna zawartość
artykuł nr 51

Ogłoszenie o losowaniu składów OKW

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.), uprzejmie informuję o przeprowadzeniu w dniu 5 października 2015r. o godz. 1000  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 
Wójt Gminy
/-/ Marian Kmieciak

artykuł nr 52

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych

Gmina Odrzywół w porozumieniu z Parafią Rzymsko-Katolicką w Odrzywole organizuje zbiórkę zużytych urządzeń elektrycznych w Niedzielę 4 października 2015 r. w sołectwach Odrzywół, Wysokin, Ceteń, Kłonna, Jelonek, Kamienna Wola, Ossa, Kolonia Ossa, Lipiny, Wandzinów, Stanisławów. Zużyte urządzenia prosimy o wystawienie przed wejściem na posesję o godz. 8.00.

artykuł nr 53

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że 11 września 2015r. (Piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny. Dzień ten jest dniem wolnym za 15.08.2015r.
Za utrudnienia przepraszamy.

artykuł nr 54

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”. Zakres zadania obejmuje:
  1. Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych z 21 posesji.
  2. Zdjęcia z dachu 970 m2, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 6 posesji.
Łącznie do odbioru i utylizacji jest 55,76 Mg wyrobów azbestowych (płyt dachowych)
w tym 10,67 Mg do zdjęcia z dachów. Kod odpadu 170605, kod wyrobu – W02.
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji i posiadające wszystkie niezbędne zezwolenia i umowy na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.
Oferty z kopią w/w dokumentów, opisem dotychczasowej działalności i podaniem zryczałtowanej ceny brutto za wykonanie zamówienia, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ( ul. Warszawska 53) w terminie do 24 lipca 2015 r. do godz. 1600. oferty mogą być przesłane drogą pocztową (decyduje data wpływu). Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Czernicka, tel. 48/67-16-057 w. 47. w godz. pracy Urzędu.
 
  Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół

artykuł nr 55

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Gmina Odrzywół przyjmuje oferty od ewentualnych wykonawców na zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla gminy Odrzywół. Plan będzie podstawą do ubiegania się przez gminę Odrzywół o środki z IV Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 oraz ze środków WFOŚiGW na zadanie związane z termomodernizacją budynków publicznych, wymiany źródeł ciepła i oświetlenia ulicznego. PGN musi być sporządzona w oparciu o Podręcznik wypracowany przez Porozumienie Burmistrzów „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.
Oferty z podaniem ceny wykonania, terminu oraz referencji prosimy przesłać na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół lub na adres e-mail sekretariat@odrzywol.euw terminie do 27.07 2015r. (decyduje data wpływu). Szczegółowych informacji udziela pana Marek Matuszczak tel. 48 6716057 w.47 e-mail mmatuszczak@odrzywol.eu
Marian Kmieciak
-/Wójt Gminy Odrzywół/-