główna zawartość
artykuł nr 51

Postanowienie w sprawie "Projekt robót geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S-12 na odcinku Sulejów-Przysucha (województwo łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Mapa geośrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50 000"

Załączniki:
Treść postanowienia 248 KB
artykuł nr 52

OGŁOSZENIE O OTWARCIU PSZOK

Wójt Gminy Odrzywół informuje mieszkańców gminy Odrzywół o otwarciu z dniem 1 marca br. na składowisku odpadów w Odrzywole
 
tymczasowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
Do PSZOK można będzie przywieść nadmiar posegregowanych odpadów komunalnych pochodzących z domowego sprzątania lub remontów a mianowicie: gruz budowlany, makulaturę, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, odpady tekstylne, żużle i popioły, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. PSZOK jest dostępny dla odpadów powstałych w gospodarstwach domowych w gminie Odrzywół. Firmy budowlane i osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zgodnie z przepisami przekazywać swoje odpady uprawnionej firmie na podstawie własnej umowy. Gmina odbiera odpady wyłącznie od gospodarstw domowych. PSZOK będzie czynny w każdą sobotę w godz. 800 – 1500.

Wójt Gminy
Marian Kmieciak

artykuł nr 53

NIP dla Gminy Odrzywół

Informujemy, że Gminie Odrzywół został nadany numer NIP. Numer ten to 6010086182

artykuł nr 54

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie art.28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o ponownym wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Bagno Całowanie PLH140001, Bagno Całowanie PLB140011, Puszcza Kozienicka PLH140035, Ostoja Kozienicka PLB140013, Puszcza Biała PLB140007 oraz Dolina Środkowej Wisły PLB140004, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dolina Pilicy PLB140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, dla których projekty zarządzeń sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi

Załączniki:
Tekst obwieszczenia 375 KB
artykuł nr 55

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół. Szczegóły tutaj