główna zawartość
artykuł nr 61

Zapytanie ofertowe

Zadanie Nr 1
W związku z koniecznością pilnych robót na budynku Przedszkola Samorządowego w Odrzywole zwracam się z zapytanie ofertowym na wykonanie remontu o następującym zakresie:
 • Wymiana i naprawa uszkodzonego orynnowania – rynna ocynkowana.
 • Malowanie pasa podrynnowego oraz ogniomórów z uszczelnieniem przecieków.
 • Wykonanie obróbek blacharskich oraz dekarskich przy kominach. Otynkowanie kominów.
 • Uzupełnienie instalacji odgromowej.
 • Uszczelnienie dachu.
 • Założenie siatek na otwory.
Wymiary dachu 42/14 m.
 
Zadanie Nr 2
W związku z potrzebą przeprowadzenie pilnego remontu dachu budynku Urzędu Gminy („stary budynek” – część zajmowana przez Posterunek Policji) zwracam się z zapytaniem ofertowym d//t wykonania następującego zakresu:
 • Jednokrotne krycie papą
 • Wyrównanie załamań dachu.
 • Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich i dekarskich kominów i pasów podrynnowych.
 • Naprawa orynnowania.
Wymiary dachu 15/9 m.
 
Warunki dodatkowe:
 1. Wykonawca składa ofertę z ceną zryczałtowaną.
 2. Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji na wykonane roboty.
 3. Termin wykonania do 31.10.2014r
 4. Termin złożenia ofert – 07.10.2014 do godziny 16.00 w Urzędzie Gminy lub na adres e-mailowy sekretariat@odrzywol.eu

artykuł nr 62

Postanowienie w sprawie "Projekt robót geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S-12 na odcinku Sulejów-Przysucha (województwo łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Mapa geośrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50 000"

Załączniki:
Treść postanowienia 248 KB
artykuł nr 63

Zarządzenie Wójta Gminy Odrzywół w spawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 6 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 191/2014 
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 2 czerwca 2014 roku
 
w spawie: organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 6 czerwca 2014 roku
 
Na podst. art. 31 oraz 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Dzień 6 czerwca 2014 roku (piątek) ustalam dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole, w zamian za ustawowo wolny od pracy dzień 3 maja 2014r. przypadający w sobotę.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w dniu 6 czerwca 2014 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Odrzywole oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

artykuł nr 64

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody, informuję o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych przewidzianych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 28 marca 2014 roku

 
  Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a, 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/119/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania, informuję o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych przewidzianych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 
Numer
Obwodu
Wyborczego
Granice Obwodu
Siedziba Komisji Obwodowej
1.
 
Sołectwo: Odrzywół
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
ul. Warszawska 51
Komisja właściwa do ustalania wyników głosowania korespondencyjnego
lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
2.
 
 
Sołectwa: Ossa, Kolonia Ossa, Wandzinów, Stanisławów, Lipiny
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kolonii Ossie
Kolonia Ossa 40
lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
3.
Sołectwa: Myślakowice
Myślakowice-Kolonia, Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach
Myślakowice 1
4.
Sołectwa: Ceteń, Wysokin, Kłonna, Kamienna Wola, Jelonek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole – Hala Sportowa ul. Warszawska 51
lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
W lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 maja 2014 roku od godz. 700 do godz. 2100 przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 
Zgodnie z art. 61a ustawy Kodeks Wyborczy, wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi w terminie do dnia 4 maja 2014r.
 
Wójt
 mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 65

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO WYWIESZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO WYWIESZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH
 
Urząd Gminy w Odrzywole, uprzejmie informuje, że miejscem do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Odrzywół, jest słup ogłoszeniowy przy Placu Kilińskiego w Odrzywole.
 
 
Wójt Gminy
 /-/ Marian Kmieciak