główna zawartość
artykuł nr 61

Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu osobowego

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Odrzywół
informuje o wystawieniu na sprzedaż samochodu osobowego:
Marka: FIAT
Model: BRAVA 1,6 KAT
Rok produkcji: 1998
Minimalna cena zakupu: 1500,00 zł brutto
Ofertę cenową zakupu należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 06.03.2015r. do godz. 12,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Oferta na zakup samochodu Fiat Brava 1,6 KAT”
Oferta powinna zawierać:
1.   Imię i nazwisko lub nazwę firmy, telefon, adres lub siedzibę oferenta,
2.   Oferowaną cenę zakupu.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2015r. o godz. 12.30 .
Oględzin samochodu można dokonać na parkingu przy Urzędzie Gminy w Odrzywole w godzinach pracy Urzędu j tj. od 8,00-15,00.
 
Osoba do kontaktu: Monika Waśkiewicz tel. 48 6716057 w 53
 

artykuł nr 62

Oferta sprzedaży

Gmina Odrzywół oferuje sprzedaż drewnianych elementów placu zabaw (wieża i huśtawka) pozostałych po demontażu urządzeń placu zabaw w Kamiennej Woli. Urządzenia te nie posiadają ważnego atestu bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane kupnem mogą składać oferty pisemne z podaniem ceny nabycia w terminie do 26.01.2015r.
Urządzenia można obejrzeć na placu Urzędu Gminy.
 
Wójt Gminy Odrzywół
Marian Kmieciak

artykuł nr 63

Zapytanie ofertowe

Gmina Odrzywół poszukuje projektanta – wykonawcy dokumentacji technicznej na zadanie „Termomodernizacja budynków publicznych w Odrzywole”.
Zakres zadania obejmuje:
 1. Projekt dachu na budynku Przedszkola i Urzędu Gminy.
 2. Projekt kotłowni z wykorzystaniem OZE na potrzeby budynku szkoły, przedszkola i Urzędu Gminy.
 3. Projekt na wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przedszkola i szkoły.
 4. Projekt elewacji Urzędu Gminy i Przedszkola.
 5. Montaż urządzeń solarnych na budynkach szkolnych i Urzędu Gminy.
 6. Przedmiary robot i kosztorys.
Oferty na wykonanie prac można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 30.01.2015r. W ofercie należy wskazać proponowaną cenę usługi, doświadczenie w wykonywaniu podobnych projektów i termin wykonania.
 
Wójt Gminy Odrzywół
Marian Kmieciak

artykuł nr 64

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok".

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 30.12.2014 r.
 
w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu i www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji , imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 30 grudnia 2014  do 16 stycznia 2015 r.
 do godz. 15.30.
na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy .
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

 

artykuł nr 65

Wykaz imprez kulturalno-oświatowych w 2015 r.

 1. Obchody święta 3 maja i Dzień Strażaka – 03.05.2015r.
 2. Ogólnopolski wyścig crossowy w Odrzywole - 17.05.2015r.
 3. Festyn międzyszkolny z okazji Dnia dziecka - 03.06.2015r.
 4. Sobótki nad Drzewiczką - 20.06.2014r.
 5. Sobótki nad Pilicą - 21.06.2015
 6. Dzień Odrzywołu - 12.07.2015r.
 7. Niedziela z Operetką - 26.07.2015r.
 8. Dożynki gminne – Myślakowice - 23.08.2015r.
 9. Obchody św. Niepodległości -  11.11.2015r.
 10. VIII Regionalny Festiwal Śpiewaków Kapel, Zespołów , Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń -  15.11.2015r.