główna zawartość
artykuł nr 11

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 365) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 13.11.2018 r.  do 27.11.2018 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.
Załączniki:
Treść projektu 211 KB
Formularz konsultacji 14 KB
artykuł nr 12

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

  Wójt Gminy Odrzywół

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole 
26-425 Odrzywół ul. Warszawska 55
 
I Wymagane kwalifikacje kandydata:
 1. wykształcenie wyższe medyczne (uprawnienia lekarza rodzinnego lub internisty, pediatry, pielęgniarki), uprawnienia w zakresie zarządzania służbą zdrowia,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (praktyka lekarska, lub pielęgniarska), albo zamiennie ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy (internista, lekarz rodzinny, pediatra, pielęgniarka),
 4. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
II Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Odrzywole,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, poświadczone za zgodność z oryginałem,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,
 5. informacja z KRS opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 7. koncepcja dalszego funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Odrzywole.
III Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”. Więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole można uzyskać na stronie internetowej ://http:// href="http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20">www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 
IV Warunki pracy
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku SP ZOPZ w Odrzywole ul. Warszawska 55 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca na stanowisku Dyrektora SP ZOZ oprócz świadczenia usług medycznych wiąże się z pracą na komputerze.
Gmina udostępni mieszkanie służbowe w budynku SP ZOZ w Odrzywole.
Warunki płacy do negocjacji.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SP ZOZ w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.
 
V Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
w zaklejonych kopertach; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole”.
 
VI Termin składania dokumentów do dnia 26.11.2018r., godz. 1200 .
Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 27.11.2018r. godz. 1300
 
Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 w okresie od 09.11.2018r. do 26.11.2018r. w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek – czwartek od godz.730 do 1530 piątek od godz. 800 do 1600 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole, adres strony: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne oferty zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt Gminy Odrzywół nie jest związany stanowiskiem komisji konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez komisję konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia. Wskazanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora. 

artykuł nr 13

Zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

ZARZĄDZENIE  NR  199.2018
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 110 § 1, § 3 i § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754),   zarządzam się:

 

§  1. Za wywieszanie plakatów wyborczych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół w związku z kampanią wyborczą w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. ustala się następujące opłaty:

1.   W budynku komunalnym (przystanek autobusowy), na Placu Kilińskiego w Odrzywole
– 1 plakat formatu A-3  - 60,00zł + Vat.

2.   Na ogrodzeniu budynku komunalnego w Odrzywole przy ul. Tomaszowskiej
- 1 plakat formatu A-3 - 50,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości – 200,00zł + Vat.

3. Na ogrodzeniu boiska gminnego w Odrzywole przy ul. Warszawskiej
- 1 plakat formatu A-3 -  60,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości  - 300,00zł + Vat.

4. Na ogrodzeniu boisk gminnych w Kłonnie i Kamiennej Woli
- 1 plakat formatu A-3  -  50,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości -  200,00zł + Vat.

Na w/w nieruchomościach można wywieszać tylko po 1 plakacie  lub banerze od jednego komitetu wyborczego.

§  2. Opłaty o których mowa w §  1 należy dokonać na konto Urzędu Gminy Nr 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002 w BS w Radomiu otrzymaniu zgody od Sekretarza Gminy Odrzywół.

Wpłaty należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

  WÓJT

/-/ MARIAN KMIECIAK

 

artykuł nr 14

Obwieszczenie o podziale Gminy na okręgi wyborcze

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ODRZYWOŁ
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000, 1225, 1238, 1282, 1349, 1321) zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.223.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w związku z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja  2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów i rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazow.2018.poz. 2172), informuję o numerach i granicach okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Odrzywół, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 
Nr okręgu wyborczego
 
 
Granica okręgu wyborczego
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
1
Sołectwo Ceteń
oraz część Sołectwa Wysokin - ul. Wesoła, ul. Źródłowa
 
1
2
 
Sołectwo Wysokin – ul. Brzeska, ul. mjr. Hubala, ul. Ogrodowa, ul. Polna
1
3
 
Sołectwo Wysokin – ul. dr H. Spoczyńskiej, ul. Warszawska
1
4
 
Sołectwo Kamienna Wola
1
5
 
Sołectwo Kłonna – miejscowość Kłonna
1
6
 
Sołectwo Jelonek oraz część Sołectwa Kłonna – miejscowość Kłonna-Kolonia, Janówek
1
7
 
Sołectwa: Kolonia Ossa, Stanisławów
1
8
 
Sołectwo Ossa
1
9
 
Sołectwa : Lipiny, Wandzinów
1
10
 
Sołectwa: Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna
1
11
 
Sołectwa: Myślakowice, Myślakowice-Kolonia
1
12
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Opoczyńska
1
13
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Łąkowa, ul. Polna, ul. Wspólna
1
14
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Praga, ul. Radomska, ul. Kościelna, ul. Ogrodowa
1
15
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Warszawska, Plac Kilińskiego, ul. Tomaszowska
1
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 – Sala Konferencyjna na I piętrze.
Tel. 48/ 67 16 057
Fax 48/ 67 16 350 w. 10
Wójt Gminy
/-/ Marian Kmieciak
artykuł nr 15

POWTÓRNY NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

 WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ

OGŁASZA POWTÓRNY NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT RODZINY
 
I. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej;
 5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. posiadanie obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych;
 8. spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj z 2017 r. poz. 1930);
 9. nieposzlakowana opinia;
 10. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z 2018 r. poz., 998.);
 2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1769 z późn. zm.);
 3. Znajomość przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1860);
 4. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 5. wysoka kultura osobista;
 6. znajomość obsługi komputera;
 7. umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami;
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 11. kreatywność, odporność na stres;
 12. zdolności komunikacyjne;
 13. poczucie odpowiedzialności;
 14. umiejętność podejmowania decyzji;
 15. prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu;
 16. dyspozycyjność;
 17. asertywność, zaangażowanie, empatia, obowiązkowość, rzetelność.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998) do zadań Asystenta rodziny należeć będzie m.in.:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprze udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 16. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 19. Koordynacja poradnictwa na wniosek uprawnionych wynikająca z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, polegająca na opracowaniu wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowaniu w imieniu tych osób, do podmiotów odpowiedzialnych za realizację wsparcia, w celu umożliwienia im skorzystania z pomocy, na podstawie pisemnego upoważnienia.
III. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
 3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 4. Wynagrodzenie miesięczne.
 5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)- podpisane własnoręcznie.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.);
 4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym  obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 9. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 10. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1930 z póź. zm.).
 12. Mile widziane referencje od pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U z 2018r., poz. 1000)”.

V. Miejsce składania dokumentów:
 
Gmina Odrzywół
Ul.Warszawska 53
26-425 Odrzywół
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko asystent rodziny”.
 
VI. Termin składania dokumentów:
 
Oferty należy składać do dnia 15 września 2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 
VII. Dodatkowe informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ) i własnoręcznie podpisane.
Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole www.bip.odrzywol.akcssnet.net, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Odrzywole
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.