główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior +" w Gminie Odrzywół

Szukamy ludzi kreatywnych, z doświadczeniem i specyficzną wrażliwością, która pozwoli pracować z seniorami. Chcemy, by to miejsce było wyjątkowe i by tętniło życiem. A od kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu będziemy wymagali ogromnego zaangażowania. Ten projekt jest wyjątkowo ważny dla nas i dla naszych seniorów. Osoba, która go poprowadzi musi rozumieć potrzeby seniorów jak nikt inny! 

Wójt Gminy Odrzywół

ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu „Senior +”  w Gminie Odrzywół

Wymiar etatu: 1/2
Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony od 20 grudnia 2018 – 3 lata
Miejsce wykonywania pracy: ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywół

 I Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pracy społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo na innym podobnym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi oraz posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 3. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 7. przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania dziennego domu „Senior +”.

II Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. zdolności menedżerskie i organizatorskie,
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. dyspozycyjność,
 4. prawo jazdy kat. B

III. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku kierownika:

 1. realizacja zadań statutowych i planów działalności Dziennego Domu,
 2. reprezentowanie Dziennego Domu na zewnątrz,
 3. kierowanie bieżącą działalnością,
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 5. organizacja pracy pracowników i Seniorów,
 6. zarządzanie majątkiem Dziennego Domu,
 7. ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego,
 8. realizacja programu działalności Dziennego Domu,
 9. podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową.

IV Informacja o warunkach pracy:

 1. stanowisko pracy znajduje się na parterze i I piętrze (brak windy),
 2. w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
 3. brak na stanowisku pracy specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
 4. praca przy komputerze do 4 godzin.

V Wymagane dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko (list motywacyjny),
 2. CV – opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia MPiPS, Dz. U. z 2009 r. Nr 115 poz. 971,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz.1584 ze zm.),
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
 9. wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”. Więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole można uzyskać na stronie internetowej ://>http:// www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 10. opracowanie pn. „Koncepcja funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”.

VI Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 w terminie do godz. 1400 dnia 14.12.2018r.  z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu „Senior +” w Gminie Odrzywół. Przewidywany termin otwarcia ofert 17.12.2018r.

Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Odrzywole. Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w Dziale V powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu lub potwierdzone przez nich za zgodność z oryginałem.

VII. Postępowanie konkursowe:

 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Odrzywół  powoła Komisję Konkursową,
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata, może być przeprowadzony test sprawdzający wiedzę,
 3. o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W związku z tym, że nabór prowadzony jest do jednostki, która rozpocznie działalność od 01.01.2019 r., to obowiązek zamieszczenia informacji dotyczącej wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – nie dotyczy jednostki.

artykuł nr 12

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019

 Wójt Gminy Odrzywół

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
 
Na podstawie uchwały Nr VII /47/2011 rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019.
 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Odrzywół.
 2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 19 listopada 2018r. do dnia 10 grudnia 2018r.
 3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: www.odrzywol.eu, stronie BIP Odrzywół www.bipakcessnet.net 
 4. Wypełnione formularze można składać:x
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
  3. drogą elektroniczną na adres: info@odrzywol.ug.gov.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pok. nr 12, tel. (48) 6716057 wew. 53
artykuł nr 13

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 365) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 13.11.2018 r.  do 27.11.2018 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.
Załączniki:
Treść projektu 211 KB
Formularz konsultacji 14 KB
artykuł nr 14

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

  Wójt Gminy Odrzywół

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole 
26-425 Odrzywół ul. Warszawska 55
 
I Wymagane kwalifikacje kandydata:
 1. wykształcenie wyższe medyczne (uprawnienia lekarza rodzinnego lub internisty, pediatry, pielęgniarki), uprawnienia w zakresie zarządzania służbą zdrowia,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (praktyka lekarska, lub pielęgniarska), albo zamiennie ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy (internista, lekarz rodzinny, pediatra, pielęgniarka),
 4. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
II Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Odrzywole,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, poświadczone za zgodność z oryginałem,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów,
 5. informacja z KRS opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 7. koncepcja dalszego funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Odrzywole.
III Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.4 pkt. 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”. Więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw dot. przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Odrzywole można uzyskać na stronie internetowej ://http:// href="http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20">www.bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=788&x=20
 
IV Warunki pracy
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku SP ZOPZ w Odrzywole ul. Warszawska 55 i spełnia wymogi określone przepisami BHP. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca na stanowisku Dyrektora SP ZOZ oprócz świadczenia usług medycznych wiąże się z pracą na komputerze.
Gmina udostępni mieszkanie służbowe w budynku SP ZOZ w Odrzywole.
Warunki płacy do negocjacji.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SP ZOZ w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.
 
V Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
w zaklejonych kopertach; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole”.
 
VI Termin składania dokumentów do dnia 26.11.2018r., godz. 1200 .
Decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 27.11.2018r. godz. 1300
 
Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 w okresie od 09.11.2018r. do 26.11.2018r. w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek – czwartek od godz.730 do 1530 piątek od godz. 800 do 1600 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole, adres strony: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne oferty zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt Gminy Odrzywół nie jest związany stanowiskiem komisji konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez komisję konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia. Wskazanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora. 

artykuł nr 15

Zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

ZARZĄDZENIE  NR  199.2018
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 110 § 1, § 3 i § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754),   zarządzam się:

 

§  1. Za wywieszanie plakatów wyborczych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół w związku z kampanią wyborczą w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. ustala się następujące opłaty:

1.   W budynku komunalnym (przystanek autobusowy), na Placu Kilińskiego w Odrzywole
– 1 plakat formatu A-3  - 60,00zł + Vat.

2.   Na ogrodzeniu budynku komunalnego w Odrzywole przy ul. Tomaszowskiej
- 1 plakat formatu A-3 - 50,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości – 200,00zł + Vat.

3. Na ogrodzeniu boiska gminnego w Odrzywole przy ul. Warszawskiej
- 1 plakat formatu A-3 -  60,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości  - 300,00zł + Vat.

4. Na ogrodzeniu boisk gminnych w Kłonnie i Kamiennej Woli
- 1 plakat formatu A-3  -  50,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości -  200,00zł + Vat.

Na w/w nieruchomościach można wywieszać tylko po 1 plakacie  lub banerze od jednego komitetu wyborczego.

§  2. Opłaty o których mowa w §  1 należy dokonać na konto Urzędu Gminy Nr 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002 w BS w Radomiu otrzymaniu zgody od Sekretarza Gminy Odrzywół.

Wpłaty należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

  WÓJT

/-/ MARIAN KMIECIAK