główna zawartość
artykuł nr 16

POWTÓRNY NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY

 WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ

OGŁASZA POWTÓRNY NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT RODZINY
 
I. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej;
 5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. posiadanie obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych;
 8. spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj z 2017 r. poz. 1930);
 9. nieposzlakowana opinia;
 10. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z 2018 r. poz., 998.);
 2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1769 z późn. zm.);
 3. Znajomość przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1860);
 4. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 5. wysoka kultura osobista;
 6. znajomość obsługi komputera;
 7. umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami;
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 11. kreatywność, odporność na stres;
 12. zdolności komunikacyjne;
 13. poczucie odpowiedzialności;
 14. umiejętność podejmowania decyzji;
 15. prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu;
 16. dyspozycyjność;
 17. asertywność, zaangażowanie, empatia, obowiązkowość, rzetelność.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998) do zadań Asystenta rodziny należeć będzie m.in.:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprze udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 16. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 19. Koordynacja poradnictwa na wniosek uprawnionych wynikająca z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, polegająca na opracowaniu wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowaniu w imieniu tych osób, do podmiotów odpowiedzialnych za realizację wsparcia, w celu umożliwienia im skorzystania z pomocy, na podstawie pisemnego upoważnienia.
III. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
 3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 4. Wynagrodzenie miesięczne.
 5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)- podpisane własnoręcznie.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.);
 4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym  obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 9. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 10. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1930 z póź. zm.).
 12. Mile widziane referencje od pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U z 2018r., poz. 1000)”.

V. Miejsce składania dokumentów:
 
Gmina Odrzywół
Ul.Warszawska 53
26-425 Odrzywół
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko asystent rodziny”.
 
VI. Termin składania dokumentów:
 
Oferty należy składać do dnia 15 września 2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 
VII. Dodatkowe informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ) i własnoręcznie podpisane.
Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole www.bip.odrzywol.akcssnet.net, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Odrzywole
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.
artykuł nr 17

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ ? PIŁKA NOŻNA WŚRÓD MŁODZIEŻY GMINY ODRZYWÓŁ NA 2018 ROK

.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 187/2018 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 lipca 2018 roku rozpatrzyła ofertę złożoną przez:
 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół
ubiegającego się o dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Gminy Odrzywół w 2018 r.
Wysokość przyznanej dotacji wynosi:
 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół - 22 000,00zł
Oferta spełnia wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie. 
artykuł nr 18

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

artykuł nr 19

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko "Kierownika Klubu Dziecięcego Maluch Plus" w Odrzywole

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko "Kierownika Klubu Dziecięcego Maluch Plus" w Odrzywole uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Panią Marię Niemirską zam. Odrzywół. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła, że złożone dokumenty są kompletne. Oferta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

  Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem zawarcia z kandydatką Panią Marią Niemirską umowy o pracę.  
 
   Przewodniczący Komisji Konkursowej
 /-/ Genowefa Pogorzała
artykuł nr 20

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół

Załączniki:
Treść decyzji 551 KB