główna zawartość
artykuł nr 16

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019 r.

Wójt Gminy Odrzywół
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019 r.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
 1. Rodzaj zadania realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Gminy Odrzywół poprzez prowadzenie zajęć z sekcją/drużyną piłki nożnej i jej udział w rozgrywkach regionalnych w oparciu o boisko sportowe w Odrzywole. Dotacja nie może być przeznaczona na wypłatę diet dla zawodników.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 64.000 zł.
  ( I rata 32000 zł na rundę wiosenną, II rata 32000 zł na rundę jesienną)
  W 2018 r. na realizację zadania wydatkowano 22.000 zł
 3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.
 4. Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2019 r..
 5. Miejsce i termin składania ofert – oferty należy składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2019 rok” do dnia 06.03.2019 r. w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 14 (sekretariat).
  1. ofertę należy przygotować według następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny
   • nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „ nie dotyczy ''
   • podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
  2. wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
   • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu
   • wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego ) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia
  3. Oferta nadesłania w inny sposób niż wskazany w ust. 4 i 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
  4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
  5. Oferty, które wpłynęły po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  6. Odpowiedzialność za dostarczanie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy poczty nie będą brane pod uwagę.
  7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do urzędu, ponosi wnioskodawca.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
  Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 07.03.2019 r. w siedzibie tut. Urzędu, przez komisje powołaną przez Wójta Gminy.
 7. Kryteria oceny:

1. Proponowane działania: skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów projektu, planowane metody, realność wykonania, ranga zadania. – 0-40 pkt,

2. Planowane rezultaty: realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne  –  0-40 pkt.

3. Posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami – ewentualne opinie i rekomendacje –-  0-20 pkt.

 

Załączniki:
Rozporządzenie MB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019

 Wójt Gminy Odrzywół

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
 
Na podstawie uchwały Nr VII /47/2011 rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019.
 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Odrzywół.
 2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 19 listopada 2018r. do dnia 10 grudnia 2018r.
 3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: www.odrzywol.eu, stronie BIP Odrzywół www.bipakcessnet.net 
 4. Wypełnione formularze można składać:x
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
  3. drogą elektroniczną na adres: info@odrzywol.ug.gov.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pok. nr 12, tel. (48) 6716057 wew. 53
artykuł nr 18

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 365) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i  www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 13.11.2018 r.  do 27.11.2018 r. do godz. 15.30. na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.
Załączniki:
Treść projektu 211 KB
Formularz konsultacji 14 KB
artykuł nr 19

Zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

ZARZĄDZENIE  NR  199.2018
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 110 § 1, § 3 i § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754),   zarządzam się:

 

§  1. Za wywieszanie plakatów wyborczych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół w związku z kampanią wyborczą w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. ustala się następujące opłaty:

1.   W budynku komunalnym (przystanek autobusowy), na Placu Kilińskiego w Odrzywole
– 1 plakat formatu A-3  - 60,00zł + Vat.

2.   Na ogrodzeniu budynku komunalnego w Odrzywole przy ul. Tomaszowskiej
- 1 plakat formatu A-3 - 50,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości – 200,00zł + Vat.

3. Na ogrodzeniu boiska gminnego w Odrzywole przy ul. Warszawskiej
- 1 plakat formatu A-3 -  60,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości  - 300,00zł + Vat.

4. Na ogrodzeniu boisk gminnych w Kłonnie i Kamiennej Woli
- 1 plakat formatu A-3  -  50,00zł + Vat.
- 1 baner do 3 m długości -  200,00zł + Vat.

Na w/w nieruchomościach można wywieszać tylko po 1 plakacie  lub banerze od jednego komitetu wyborczego.

§  2. Opłaty o których mowa w §  1 należy dokonać na konto Urzędu Gminy Nr 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002 w BS w Radomiu otrzymaniu zgody od Sekretarza Gminy Odrzywół.

Wpłaty należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

  WÓJT

/-/ MARIAN KMIECIAK

 

artykuł nr 20

Obwieszczenie o podziale Gminy na okręgi wyborcze

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ODRZYWOŁ
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000, 1225, 1238, 1282, 1349, 1321) zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.223.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w związku z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja  2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów i rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazow.2018.poz. 2172), informuję o numerach i granicach okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Odrzywół, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 
Nr okręgu wyborczego
 
 
Granica okręgu wyborczego
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
1
Sołectwo Ceteń
oraz część Sołectwa Wysokin - ul. Wesoła, ul. Źródłowa
 
1
2
 
Sołectwo Wysokin – ul. Brzeska, ul. mjr. Hubala, ul. Ogrodowa, ul. Polna
1
3
 
Sołectwo Wysokin – ul. dr H. Spoczyńskiej, ul. Warszawska
1
4
 
Sołectwo Kamienna Wola
1
5
 
Sołectwo Kłonna – miejscowość Kłonna
1
6
 
Sołectwo Jelonek oraz część Sołectwa Kłonna – miejscowość Kłonna-Kolonia, Janówek
1
7
 
Sołectwa: Kolonia Ossa, Stanisławów
1
8
 
Sołectwo Ossa
1
9
 
Sołectwa : Lipiny, Wandzinów
1
10
 
Sołectwa: Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna
1
11
 
Sołectwa: Myślakowice, Myślakowice-Kolonia
1
12
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Opoczyńska
1
13
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Łąkowa, ul. Polna, ul. Wspólna
1
14
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Praga, ul. Radomska, ul. Kościelna, ul. Ogrodowa
1
15
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Warszawska, Plac Kilińskiego, ul. Tomaszowska
1
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 – Sala Konferencyjna na I piętrze.
Tel. 48/ 67 16 057
Fax 48/ 67 16 350 w. 10
Wójt Gminy
/-/ Marian Kmieciak