główna zawartość
artykuł nr 26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie:

Demontaż napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowa linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al na przewody izolowane typu AsXs) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowa linii kablowej nN, budowa linii kablowej nN oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) w m. Kamienna Wola dz. nr 2419, 1418,2417, 2416/4, 2416/3, 2416/2, 2416/1, 2415, 2414, 2413, 2412, 2411, 2410, 2409/2, 2409/1, 2408, 2407, 2406, 2405, 2357, 2404, 2358, 2353, 2352, 2351, 2350, 2349, 2348, 2347, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 2339/1, 2338/1, 2337/1, 2336/1, 2335/1, 2334, 2333, 2332, 2331, 957, 956, 950, 948, 949, 951, 885, 952, 890, 891, 893, 960, 909/3, 914, 913/1,  913/2, 912, 911, 910, 924, 923/1, 925/1, 925/2, 933, 934, 938/4, 939, 1211.
 
Znak: ZP.6733.5.2017                                                  Odrzywół, dnia 27.11.2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Odrzywół
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) zawiadamia, iż w dniu 23.11.2017 r. na wniosek: PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowie nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowie linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al na przewody izolowane typu AsXs) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowie linii kablowej nN, budowie linii kablowej nN oraz przebudowie przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) w m. Kamienna Wola dz. nr 2419, 1418, 2417, 2416/4, 2416/3, 2416/2, 2416/1, 2415, 2414, 2413, 2412, 2411, 2410, 2409/2, 2409/1, 2408, 2407, 2406, 2405, 2357, 2404, 2358, 2353, 2352, 2351, 2350, 2349, 2348, 2347, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 2339/1, 2338/1, 2337/1, 2336/1, 2335/1, 2334, 2333, 2332, 2331, 957, 956, 950, 948, 949, 951, 885, 952, 890, 891, 893, 960, 909/3, 914, 913/1,  913/2, 912, 911, 910, 924, 923/1, 925/1, 925/2, 933, 934, 938/4, 939, 1211.
  Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół (pokój nr 4A) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie  Urzędu Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53 (poniedziałek-czwartek od godz. 7:30-15:30, piątek od godz 08:00-16:00).
artykuł nr 27

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu i www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 10.11.2017 r.  do 29.11.2017 r. do godz. 15.00. na adres: Urząd Gminy w  Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.
Załączniki:
Projekt programu 31 KB
Formularz konsultacji 14 KB
artykuł nr 28

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U.z 2017r poz.1257/ w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 66 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/ Dz.U. z 2017r, poz. 1405  zwanej dalej ustawą ooś a także § 3 ust. 1 pkt. 39 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz. U. z 18.01.2016r, poz. 71/ po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie /postanowienie WOOŚ-I.4240.975.2017.JP z dnia 11 października 2017r, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze /opinia sanitarna z dnia 10 października 2017r, ZNS.7010.13.2017, w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu i montażu urządzeń technologicznych do przesiewania pospółki na sucho i mokro, na działce o nr ewid. 702 w miejscowości Kolonia Ossa gm. Odrzywół, powiat przysuski, woj. mazowieckie dla którego inwestorem ubiegający się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w przedsięwzięcia jest AUTO LUX sp. z o.o. z siedzibą ul. Św. Antoniego 68, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

P O S T A N A W I A M
 
nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu i montażu urządzeń technologicznych do przesiewania pospółki na sucho i mokro, na działce nr ewid. 702 w miejscowości Kolonia Ossa gm. Odrzywół, powiat przysuski.
 
Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś") powinien być zgodny z treścią art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
 
 1. Wpływ inwestycji na krajobraz i na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki(siedliska przyrodnicze, gatunki fauny i flory);
 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska (gatunki fauny, flory oraz siedliska przyrodnicze),objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134, ze zm.);
 3.  Ocenę wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, poprzez:
  • określenie zasięgu przestrzennego prowadzenia analiz wpływu;
  • wstępną ocenę ryzyka wystąpienia znacznego oddziaływania na krajobraz ze wskazaniem wykorzystanych danych i materiałów wyjściowych (opisowe i kartograficzne);
  • określenie przyrodniczych i kulturowo-historycznych cech charakterystycznych krajobrazu oraz przejawów degradacji i dewastacji;
  • ocenę wpływu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartość;
  • ocenę wpływu wizualnego na zabytkowe wartości krajobrazu kulturowego;
  • określenie działań ograniczających negatywny wpływ;
 4. opis analizowanych wariantów, w tym:
  • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę ze wskazaniem jego oddziaływania       
  • na środowisko: rośliny, zwierzęta (ptaki, płazy i drobne ssaki), siedliska przyrodnicze i stosunki wodne;
  • racjonalnego wariantu alternatywnego;
  • wariantu najkorzystniejszego dla środowiska;
Wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowaniem w zakresie zgodności realizacji inwestycji z zakazami wymienionymi w rozporządzeniu nr. 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr. 105, poz. 2950, z późn. zm.).
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Wójt Gminy Odrzywół  pismem z dnia 25 września 2017 r., znak: ZP.6220.1.2017, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu i montażu urządzeń technologicznych do przesiewania pospółki na sucho i mokro w miejscowości Kolonia Ossa, gmina Odrzywół.
Do wystąpienia Wójta Gminy Odrzywół dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedmiotowym wnioskiem.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem WOOŚ-I.4240.975.2015.JP z dnia 11 października 2017r wyraził opinię, że konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Wójt Gminy Odrzywół dnia 25 września 2017r. pismem znak ZP.6220.1.2017r wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  Przysusze o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.
W związku z wystąpieniem Wójta Gminy o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Przysusze po rozpatrzeniu wniosku  pismem z dnia 10 października 2017r. znak ZNS.7010.13.2017 stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
 
Opierając się na w/w opiniach, oraz po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. l ustawy ooś, Wójt Gminy Odrzywół niniejszym postanowieniem postanowił nałożyć na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
P O U C Z E N I E
Na  niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta gminy Odrzywół  w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

 

artykuł nr 29

Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe

"Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy
Typu "A" i "B" w Myślakowicach".

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Gmina Odrzywół - Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i  „B”  zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu "A" i "B" w Myślakowicach" Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na udrożnieniu systemu grzewczegoŚrodowiskowego Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach. W ramach robót zostaną  wymienione zawory dla 50 – ciu sztuk grzejników, przepłukanie instalacji grzewczej oraz zamontowanie 2 szt. pomp podających C.O.
 2. Okres gwarancji:
  Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.
 3. Warunki udziału w postępowaniu
  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
  b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
 4. Termin realizacji przedmiotu  zamówienia do 06 października  2017 r.
 5. Zleceniodawca: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 6. Miejsce wykonania usługi: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach, Myślakowice 1,26-425 Odrzywół
 7. Kryterium wyboru: cena brutto za wykonanie usługi
 8. Istotne postanowienia umowy
  Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 9. Opis sposobu przygotowania oferty
  a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
  b) oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną,
 10. Oferta winna zawierać:
  a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  b) szczegółowa wycena ofert (kosztorys ofertowy),
  c) odpis z rejestru przedsiębiorców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 11. Miejsce i termin złożenia oferty
  Ofertę cenową prosimy złożyć w terminie do dnia  25 września 2017 r. do godziny 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole w kopercie opisanej w następujący sposób:
  Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach, Myślakowice 1,
  26-425 Odrzywół pod nazwą „Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach”, Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół.
 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
  Ewa Matuszczak od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 48 674 27 28 lub na adres email: ematuszczak@odrzywol.eu
 13. Inne informacje:
  1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
  2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe.

 

Załączniki:
Formularz ofertowy 39 KB
artykuł nr 30

Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

W dniu 21 czerwca 2017r. (środa), w godz. 9.00 – 15.00, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, p. 152 (I piętro) przeprowadzone będą konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

W czasie konsultacji przedstawione zostaną przykładowe rodzaje i formaty kart do głosowania.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych wyborców do wzięcia udziału w konsultacjach.