główna zawartość
artykuł nr 26

Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe

"Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy
Typu "A" i "B" w Myślakowicach".

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Gmina Odrzywół - Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i  „B”  zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu "A" i "B" w Myślakowicach" Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na udrożnieniu systemu grzewczegoŚrodowiskowego Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach. W ramach robót zostaną  wymienione zawory dla 50 – ciu sztuk grzejników, przepłukanie instalacji grzewczej oraz zamontowanie 2 szt. pomp podających C.O.
 2. Okres gwarancji:
  Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.
 3. Warunki udziału w postępowaniu
  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
  b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
 4. Termin realizacji przedmiotu  zamówienia do 06 października  2017 r.
 5. Zleceniodawca: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 6. Miejsce wykonania usługi: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach, Myślakowice 1,26-425 Odrzywół
 7. Kryterium wyboru: cena brutto za wykonanie usługi
 8. Istotne postanowienia umowy
  Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 9. Opis sposobu przygotowania oferty
  a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
  b) oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną,
 10. Oferta winna zawierać:
  a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  b) szczegółowa wycena ofert (kosztorys ofertowy),
  c) odpis z rejestru przedsiębiorców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 11. Miejsce i termin złożenia oferty
  Ofertę cenową prosimy złożyć w terminie do dnia  25 września 2017 r. do godziny 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole w kopercie opisanej w następujący sposób:
  Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach, Myślakowice 1,
  26-425 Odrzywół pod nazwą „Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach”, Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół.
 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
  Ewa Matuszczak od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 48 674 27 28 lub na adres email: ematuszczak@odrzywol.eu
 13. Inne informacje:
  1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
  2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe.

 

Załączniki:
Formularz ofertowy 39 KB
artykuł nr 27

Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

W dniu 21 czerwca 2017r. (środa), w godz. 9.00 – 15.00, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, p. 152 (I piętro) przeprowadzone będą konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

W czasie konsultacji przedstawione zostaną przykładowe rodzaje i formaty kart do głosowania.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych wyborców do wzięcia udziału w konsultacjach.

artykuł nr 28

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE z dnia 15 lutego 2017 r.

 OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE
z dnia 15 lutego 2017 r.

  Na  podstawie  art.43 ustawy  z  dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U.2016.353 ze zm. )
 
Zarząd Powiatu w Przysusze informuje, że uchwałą Nr XVII/136/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. Rada Powiatu w Przysusze przyjęła
 
„Program ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 aktualizacja”
 
oraz
 
"Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego" zawierające uzasadnienie i informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę opinie właściwych organów oraz wnioski i uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych są wyłożone do publicznego wglądu
 
w formie papierowej:
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przysusze, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, pok. 43, w godzinach pracy od 800 do 1400,
 
w formie elektronicznej:
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa pod adresem bip.przysucha.pl.
 
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.
artykuł nr 29

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konkurs na prowadzenie działalności gospodarczej – świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:
 1. Udzielenie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno – leczniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży szkolnej.
I. Gmina na realizację świadczeń stomatologicznych wydzierżawi gabinet stomatologiczny w SP ZOZ w Odrzywole ul. Warszawska 55.
II. Do dyspozycji lekarza stomatologa może być udostępnione mieszkanie o pow. 39 m2 (na podst. umowy najmu) znajdujące się na I piętrze budynku SP ZOZ w Odrzywole ul. Warszawska 55.
III. W ofercie należy podać:
 • proponowany termin rozpoczęcia działalności,
 • oferowaną kwotę za dzierżawę gabinetu (za 1 m2)
 • informacje o dotychczasowej działalności stomatologicznej, w tym stosowne uprawnienia (kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
IV. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10 marca 2017r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 55 lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2017r. godz. 1230 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Warszawska 53.
artykuł nr 30

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Załączniki:
Treść obwieszczenia 294 KB