główna zawartość
artykuł nr 31

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Załączniki:
Treść obwieszczenia 294 KB
artykuł nr 32

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Księgowo-kadrowego

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze Księgowo-kadrowego.

Nazwa u adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Myślakowicach 1,  26-425 Odrzywół

Określenie stanowiska urzędniczego: Ksiegowo-kadrowy, 3/4 etatu (od poniedziałku do piątku)

I Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5.  Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowo - kadrowego.
II Wymagania dodatkowe
 1. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej,
 2. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel),
 3. Znajomość zasad finansowania zadań na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 4. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania ŚDS (Rozporządzenie MRPiPS w sprawie ŚDS z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz ustawa o pomocy społecznej).
III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki
 2. Dyspozycja środkami pieniężnymi
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
  2. Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Odpowiedzialność za rozliczenia: z budżetem gminy w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych
 5. Dokonywanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej
 6. Przedkładanie terminowo sprawozdań i rozliczenia dotacji
 7. Opracowywanie projektów planów finansowych
 8. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 9. Inne zadania zlecone przez kierownika

IV Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Czas pracy: 3/4 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony. 
Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach 1, 26-425 Odrzywół 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.  

V Wymagane dokumenty 
 1. List motywacyjny, 
 2. Życiorys (CV), 
 3. Kwestionariusz osobowy, 
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, poświadczone za zgodność z oryginałem), 
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (poświadczone za zgodność z oryginałem) 
 6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje (poświadczone przez za zgodność z oryginałem)
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lubza przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku księgowo-kadrowym
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla cew rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. (Dz. U. 2016 r. poz. 922)Wszystkie oświadczenia kandydata winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
VI. Dodatkowe dokumenty
 
Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
VII.Termin i miejsce składania dokumentów
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie do 05.12.2016 r. do godz. 10.00 z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Księgowo-kadrowe w ŚDS" w Myślakowicach.
Decyduje data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.12.2016r. o godz. 1100
 
VIII. Inne informacje
 
Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.
 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu  Gminy Odrzywół.
 2. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

 

artykuł nr 33

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MYŚLAKOWICACH

W związku z przeprowadzonym Konkursem na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach, uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Panią Ewę Matuszczak zam. Wysokin gmina Odrzywół. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdziła, że złożone dokumenty są kompletne, a w trakcie przeprowadzonej rozmowy indywidualnej kandydatka wykazała się znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania domów środowiskowych oraz przedstawiła własną koncepcję funkcjonowania ŚDS w Myślakowicach.

Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem zawarcia z kandydatką Panią Ewą Matuszczak umowy o pracę.

artykuł nr 34

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2016 r. poz. 239 i 395 z późn. zm.) Wójt Gminy Odrzywół zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.odrzywol.eu w zakładce organizacje pozarządowe i www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, imienia  i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 07.11.2016 r.  do 21.11.2016 r.
 do godz. 15.30.
na adres: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
na wypełnionym formularzu, faxem: (48) 671-60-57 w. 30 bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy w Odrzywole.
Załączniki:
Formularz konsultacji 14 KB
Projekt programu 30 KB
artykuł nr 35

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole

 1. Nazwa i adres: Dzienny Dom "SENIOR WIGOR" ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywół
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. niekaralność za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. ukończone studia wyższe, na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w dziennych domach opieki,
  4. co najmniej 3-letni staż pracy w palcówkach pomocy społecznej,
  5. co najmniej półroczny staż pracy  na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami wymagającymi aktywizacji społecznej,
  6. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  7. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole.
 5. Wymagania dodatkowe:
  1. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy finansach publicznych,
  2. prawo jazdy kat. "B",
  3. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych,
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "SENIOR WIGOR":
  • kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych,
  • administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu "SENIOR WIGOR",
  • przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych
  • nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,
  • dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Dzienny Dom SENIOR-WIGOR, promocja i pozyskiwanie uczestników,
  • współpraca z Urzędem Gminy w Odrzywole, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Odrzywole oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań placówki.
 7. Warunki pracy:
  Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści się na parterze budynku i spełnia wymogi określone przepisami BHP.
  Praca na stanowisku Kierownika wiąże się obok pracy biurowej m.in. przy monitorze komputerowym z wyjazdami poza teren ośrodka, przebywaniem z grupą osób w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie hałasu. Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, tj. od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, z możliwością jej przedłużenia lub zawarcia na czas nieokreślony.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 8. Wymagane dokumenty:
  • CV
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z  pełni praw publicznych,
  • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy,
  • rekomendacje, referencje.
  • własna koncepcja funkcjonowania Dziennego Domu „SENIOR WIGOR”.
 9. Etapy konkursu:
  I etap:
  sprawdzenie przez komisję rekrutacyjną ofert kandydatów pod względem formalnym: dopuszczenie, bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu,
  II etap: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania jednostki Dziennego Domu "SENIOR WIGOR" w Odrzywole.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, w 2 w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15.11.2016 r. do godz.1200

Informacje tel. o naborze: 48/ 67 16 036
Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu Gminy w Odrzywole. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz aktualne badania lekarskie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)."
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Odrzywole sala konferencyjna, w dniu 15.11.2016r. godz. 1300.