główna zawartość
artykuł nr 31

Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

W dniu 21 czerwca 2017r. (środa), w godz. 9.00 – 15.00, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, p. 152 (I piętro) przeprowadzone będą konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

W czasie konsultacji przedstawione zostaną przykładowe rodzaje i formaty kart do głosowania.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych wyborców do wzięcia udziału w konsultacjach.

artykuł nr 32

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE z dnia 15 lutego 2017 r.

 OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE
z dnia 15 lutego 2017 r.

  Na  podstawie  art.43 ustawy  z  dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U.2016.353 ze zm. )
 
Zarząd Powiatu w Przysusze informuje, że uchwałą Nr XVII/136/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. Rada Powiatu w Przysusze przyjęła
 
„Program ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 aktualizacja”
 
oraz
 
"Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego" zawierające uzasadnienie i informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę opinie właściwych organów oraz wnioski i uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych są wyłożone do publicznego wglądu
 
w formie papierowej:
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przysusze, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, pok. 43, w godzinach pracy od 800 do 1400,
 
w formie elektronicznej:
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa pod adresem bip.przysucha.pl.
 
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.
artykuł nr 33

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konkurs na prowadzenie działalności gospodarczej – świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:
 1. Udzielenie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno – leczniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży szkolnej.
I. Gmina na realizację świadczeń stomatologicznych wydzierżawi gabinet stomatologiczny w SP ZOZ w Odrzywole ul. Warszawska 55.
II. Do dyspozycji lekarza stomatologa może być udostępnione mieszkanie o pow. 39 m2 (na podst. umowy najmu) znajdujące się na I piętrze budynku SP ZOZ w Odrzywole ul. Warszawska 55.
III. W ofercie należy podać:
 • proponowany termin rozpoczęcia działalności,
 • oferowaną kwotę za dzierżawę gabinetu (za 1 m2)
 • informacje o dotychczasowej działalności stomatologicznej, w tym stosowne uprawnienia (kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
IV. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10 marca 2017r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 55 lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2017r. godz. 1230 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Warszawska 53.
artykuł nr 34

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Załączniki:
Treść obwieszczenia 294 KB
artykuł nr 35

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Księgowo-kadrowego

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza konkurs
na stanowisko urzędnicze Księgowo-kadrowego.

Nazwa u adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Myślakowicach 1,  26-425 Odrzywół

Określenie stanowiska urzędniczego: Ksiegowo-kadrowy, 3/4 etatu (od poniedziałku do piątku)

I Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5.  Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowo - kadrowego.
II Wymagania dodatkowe
 1. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej,
 2. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel),
 3. Znajomość zasad finansowania zadań na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 4. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania ŚDS (Rozporządzenie MRPiPS w sprawie ŚDS z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz ustawa o pomocy społecznej).
III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki
 2. Dyspozycja środkami pieniężnymi
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
  2. Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Odpowiedzialność za rozliczenia: z budżetem gminy w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych
 5. Dokonywanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej
 6. Przedkładanie terminowo sprawozdań i rozliczenia dotacji
 7. Opracowywanie projektów planów finansowych
 8. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 9. Inne zadania zlecone przez kierownika

IV Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Czas pracy: 3/4 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony. 
Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach 1, 26-425 Odrzywół 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.  

V Wymagane dokumenty 
 1. List motywacyjny, 
 2. Życiorys (CV), 
 3. Kwestionariusz osobowy, 
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, poświadczone za zgodność z oryginałem), 
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (poświadczone za zgodność z oryginałem) 
 6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje (poświadczone przez za zgodność z oryginałem)
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lubza przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku księgowo-kadrowym
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla cew rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. (Dz. U. 2016 r. poz. 922)Wszystkie oświadczenia kandydata winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
VI. Dodatkowe dokumenty
 
Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
VII.Termin i miejsce składania dokumentów
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół w terminie do 05.12.2016 r. do godz. 10.00 z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Księgowo-kadrowe w ŚDS" w Myślakowicach.
Decyduje data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.12.2016r. o godz. 1100
 
VIII. Inne informacje
 
Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.
 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu  Gminy Odrzywół.
 2. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.