główna zawartość
artykuł nr 41

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych

Gmina Odrzywół w porozumieniu z Parafią Rzymsko-Katolicką w Odrzywole organizuje zbiórkę zużytych urządzeń elektrycznych w Niedzielę 4 października 2015 r. w sołectwach Odrzywół, Wysokin, Ceteń, Kłonna, Jelonek, Kamienna Wola, Ossa, Kolonia Ossa, Lipiny, Wandzinów, Stanisławów. Zużyte urządzenia prosimy o wystawienie przed wejściem na posesję o godz. 8.00.

artykuł nr 42

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że 11 września 2015r. (Piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny. Dzień ten jest dniem wolnym za 15.08.2015r.
Za utrudnienia przepraszamy.

artykuł nr 43

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”. Zakres zadania obejmuje:
  1. Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych z 21 posesji.
  2. Zdjęcia z dachu 970 m2, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 6 posesji.
Łącznie do odbioru i utylizacji jest 55,76 Mg wyrobów azbestowych (płyt dachowych)
w tym 10,67 Mg do zdjęcia z dachów. Kod odpadu 170605, kod wyrobu – W02.
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji i posiadające wszystkie niezbędne zezwolenia i umowy na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.
Oferty z kopią w/w dokumentów, opisem dotychczasowej działalności i podaniem zryczałtowanej ceny brutto za wykonanie zamówienia, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ( ul. Warszawska 53) w terminie do 24 lipca 2015 r. do godz. 1600. oferty mogą być przesłane drogą pocztową (decyduje data wpływu). Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Czernicka, tel. 48/67-16-057 w. 47. w godz. pracy Urzędu.
 
  Marian Kmieciak
Wójt Gminy Odrzywół

artykuł nr 44

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Gmina Odrzywół przyjmuje oferty od ewentualnych wykonawców na zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla gminy Odrzywół. Plan będzie podstawą do ubiegania się przez gminę Odrzywół o środki z IV Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 oraz ze środków WFOŚiGW na zadanie związane z termomodernizacją budynków publicznych, wymiany źródeł ciepła i oświetlenia ulicznego. PGN musi być sporządzona w oparciu o Podręcznik wypracowany przez Porozumienie Burmistrzów „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.
Oferty z podaniem ceny wykonania, terminu oraz referencji prosimy przesłać na adres: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół lub na adres e-mail sekretariat@odrzywol.euw terminie do 27.07 2015r. (decyduje data wpływu). Szczegółowych informacji udziela pana Marek Matuszczak tel. 48 6716057 w.47 e-mail mmatuszczak@odrzywol.eu
Marian Kmieciak
-/Wójt Gminy Odrzywół/-

 

artykuł nr 45

Zaproszenie do składania ofert na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Odrzywole oraz na zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Odrzywole.

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza podmioty gospodarcze posiadające niezbędne zezwolenia na składanie wstępnych ofert współpracy w zakresie:
  1. Zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Odrzywole. Składowisko wybudowane w 1991r. dla odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne, zgodnie z postanowieniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami winno być zamknięte i zrekultywowane. Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, dla gminy Odrzywół jest zgodnie z w/w Planem Instalacja w Radomiu. Składowisko nie posiada już aktualnych zezwoleń na składowanie odpadów. Na składowisku jest na bieżąco prowadzony nadzór i badania gazów i wód podziemnych. Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik Urzędu Gminy Pan Jerzy Macierzyński w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 48 6716057 w.51. Oferta jest aktualna do 30 czerwca 2015 r.
  2. Zagospodarowania osadów ściekowych powstających w komunalnej oczyszczalni ścieków w Odrzywole. Oczyszczalnia przyjmuje 150m3 /dobę ścieków o dużym ładunku zanieczyszczeń. Osad z oczyszczalni nadaje się do rolniczego wykorzystania. Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Pan Jerzy Godziński w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 48 6716057 w.53.
Marian Kmieciak
-/Wójt Gminy Odrzywół/-