główna zawartość
artykuł nr 1

PLANY DZIAŁANIA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

PLANY DZIAŁANIA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem:

  • legalności,
  • gospodarności,
  • rzetelności,
  • celowości,

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.

Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznanie świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

- Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

terminy odbywania posiedzeń,

terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonania kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

Sprawozdanie powinno zawierać:

liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli ,

wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.