główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2018 ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2018 ROK
 
 1. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2019 r.
 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 r. - styczeń 2018 r.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok – marzec-kwiecień 2018 r.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2017 rok – kwiecień - maj 2018 r.
 5. Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy- w zależności od potrzeb.
 6. Kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.
 7. Kontrola gospodarki finansowej SP ZOZ w Odrzywole.
 8. Kontrola windykacja zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Kontrola pobierania opłaty targowej.
 10. Kontrola stanu dróg gminnych
 11. Inne kontrole zlecone przez Radę Gminy i Organy Nadzoru.