główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK
 
  1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r. 
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok
  4. Kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole - raz na rok.
  5. Kontrola prawidłowości naliczania podatku z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej - raz na rok
  6. Kontrola windykacja zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - raz na rok.
  7. Kontrola pobierania opłaty targowej - raz na kwartał.
  8. Kontrola stanu jakości dróg na terenie Gminy Odrzywół - kwiecień - maj 2020 rok.
  9. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2021 r.
  10. Inne kontrole zlecone przez Radę Gminy i Organy Nadzoru.