główna zawartość
artykuł nr 1

Do zadań Stanowiska ds Administracyjno-Organizacyjnych, Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
  1. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  2. Prowadzenie ewidencji korespondencji,
  3. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  4. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
  5. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
  6. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  7. Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
  8. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
  9. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów,
  10. Prowadzenie spraw BHP.