główna zawartość
artykuł nr 1

dane o referacie

Kierownik Referatu/Skarbnik Gminy:
Maria Rzuczkowska, pok. nr 20, tel. wew. 34

Stanowiska pracownicze:
 • Księgowość Budżetowa:
  Cecylia Bińkowska, pok. nr 21, tel. wew. 35, 38
  Elżbieta Liwińska, pok. nr 21, tel. wew. 35, 38
  Ulaska Monika, pok. nr 21, tel. wew. 35, 38
 • Księgowość Podatków i Opłat:
  Barbara Bielska, pok. nr 7, tel. wew. 46
 • Wymiar Podatków i Opłat, Podatek VAT:
  Monika Chałubińska, pok. nr 9, tel. wew. 48
 • Obsługa Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej:
  Małgorzata Balcerak, tel. 048 67 17 940
  Kwiatkowska Katarzyna, tel. 048 67 17 940
artykuł nr 2

Zadania referatu

Do zadań Referatu Finansów należy:
 1. Przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2. Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy
 3. Zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 4. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 6. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 9. Rozliczanie inwentaryzacji,
 10. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 11. Przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 12. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 13. Prowadzenie ksiag inwentarzowych i środków trwałych,
 14. Obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych,
 15. Opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów w zakresie rachunkowości,
 16. Przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w sprawach finansowych oraz ich realizacja,
 17. Sporządzanie list płac i rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS,
 18. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 19. Wydawanie zaświadczeń dt. wynagrodzeń,
 20. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  3. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
  7. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
  8. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i bonów paliwowych,
  9. sporządzanie umów na wynajem lokali,
  10. naliczanie czynszu i prowadzenie windykacji należności z tytułu najmu.