główna zawartość
artykuł nr 1

Zakres kompetencji Sekretarza Urzędu Gminy w Odrzywole

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:
 1. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 3. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 4. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 5. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 6. Nadzór nad przygotowywaniem projektów Uchwał organów Gminy,
 7. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych
 8. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 9. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  2. organizowanie szkolenia im doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  4. kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych,
 10. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 11. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
Dostępne kategorie:
Kompetencje