główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN DZIAŁANIA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

PLAN DZIAŁANIA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

Przedmiotem działania Komisji Budżetu , Finansów i Planowania są sprawy gospodarki finansowej Gminy, sprawy gospodarki terenowo-przestrzennej oraz rozwoju gospodarczego a w szczególności:

 1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy i zmian do uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
 2. Opiniowanie spraw podatków i opłat lokalnych,
 3. Wyrażenie stanowiska w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących:

 1. nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
 2. emitowania obligacji oraz określenia zasad ich nabycia, zbywania i wykupu przez Wójta,
 3. zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów, krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez Radę,
 6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 7. określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
 8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

 1. Opiniowanie spraw z zakresu określania wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 2. Opiniowanie spraw z zakresu współdziałania z innymi gminami oraz udzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 3. Problematyka planu zagospodarowania przestrzennego gminy w tym gospodarki terenami
 4. Zaopiniowanie projektów programów gospodarczych.