główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN DZIAŁANIA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

PLAN DZIAŁANIA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury

Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury są sprawy rolnictwa i ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, a w szczególności:

  • rolnictwo,
  • budowa i remonty dróg transportu rolniczego,
  • melioracja, konserwacja urządzeń melioracyjnych,
  • leśnictwo,
  • ochrona środowiska,
  • zaopatrzenia w wodę, kanalizację, wodociągi, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną, gazową, komunalne budownictwo mieszkaniowe, lokalny transport zbiorowy,
  • targowiska i hale targowe, cmentarze komunalne, utrzymanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji samorządowej gminy,
  • sprawy porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.