główna zawartość
artykuł nr 6

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2017-2018

Załączniki:
Treść programu MB
artykuł nr 7

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2017 rok

Załączniki:
Treść programu MB
artykuł nr 8

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2023

Załączniki:
Treść programu MB
artykuł nr 9

Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Załączniki:
Treść programu MB
artykuł nr 10

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2016 roku

Załączniki:
Program 207 KB