logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zagospodarowanie przestrzenne
1.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowie nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowie linii kablowej SN wraz ze stanowiskiem słupowym, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowie linii kablowej nN, budowie linii kablowej nN oraz przebudowie przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowie nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowie linii kablowej SN wraz ze stanowiskiem słupowym, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowie linii kablowej nN, budowie linii kablowej nN oraz przebudowie przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn)

 

ZP.6733.6.2016                                                                Odrzywół, dnia 09.11.2016 r.                        

 

                                               OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                              Wójt Gminy Odrzywół Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 07.11.2016 r. na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanej przez Pana Pawła Chmielewskiego pełnomocnika Firmy Projektowo-Wykonawczej INSTAL PROEJKT Wacławów 9, 26-337 Aleksandrów, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Demontażu napowietrznej stacji trafo oraz budowie nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowie linii kablowej SN wraz ze stanowiskiem słupowym, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowie linii kablowej nN, budowie linii kablowej nN oraz przebudowie przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) w m. Kamienna Wola na działkach o nr ewid. 2419, 2418, 2417, 2416/4, 2416/3, 2416/2, 2416/1, 2415, 2414, 2413, 2412, 2411, 2410, 2409/2, 2409/1, 2408, 2407, 2406, 2405, 2357, 2404, 2358, 2353, 2352, 2351, 2350, 2349, 2348, 2347, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 2339/1, 2338/1, 2337/1, 2336/1, 2335/1, 2334, 2333, 2332, 2331, 948, 494, 951, 885, 952, 890, 893, 960, 909/3, 910, 924, 923/1, 933, 934, 938/4, 939, 1211.

          Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół (pokój nr 4a) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz. 730-1530, piątek od godz. 800-1600). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

          Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

2. Urząd Gminy w Odrzywole – tablica ogłoszeń

3. Sołtys sołectwa Kamienna Wola Pan Marian Fornalczyk, zam. Kamienna Wola 10, 26-425 Odrzywół

4. strony wg wykazu 5. a/a


Do wiadomości:

1. Paweł Chmielewski Firma Projektowo-Wykonawcza INSTAL PROEJKT Wacławów 9, 26-337 Aleksandrów

2. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

                                                                                Kierownik Referatu

                                                                                Jerzy Macierzyński

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-10 08:19

rejestr zmian publikacji »

2.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZP.6733.4.2016, z dn. 05.10.2016 r.

ZP.6733.4.2016 Odrzywół, dnia 05.10.2016 r. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Wójt Gminy Odrzywół, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 3 km, zlokalizowanej na części działki nr ewid. 668 w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa oraz na działkach nr ewid. 1441, 1442, 1591/19 w miejscowości Różanna, obręb Myślakowice. Informuję, że w toku postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z: - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II ul. 25 Czerwca 68, 26 ? 600 Radom; - Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Inspektorat w Przysusze Al. Jana Pawła II nr 5/2, 26 ? 400 Przysucha, - Starostą Przysuskim Al. Jana Pawła II nr 10, 26 ? 400 Przysucha, Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 ? 425 Odrzywół w pokoju nr 4 A oraz zgłosić swoje uwagi od dnia 06.10.2016 r. do dnia 10.10.2016 r. Kierownik Referatu Jerzy Macierzyński


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2016-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-05 11:12

rejestr zmian publikacji »

3.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół, z dn. 31.08.2016 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w m. Wysokin, gmina Odrzywół.

ZP.6733.5.2016                                                                 Odrzywół, dnia 31.08.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Odrzywół

 

 

Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 30.08.2016 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowanej przez Pana Romana Zielińskiego pełnomocnika KASJE Sp.z o. o., Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w m. Wysokin, gmina Odrzywół. Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 (pokój nr 4a) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530, piątek w godz. 800-1600). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Podpisane

Kierownik Referatu

Jerzy Macierzyński

 

Otrzymują:

1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

2. KASJE Sp. z o.o., Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk

3. Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 ? 425 Odrzywół

4. Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26 ? 425 Odrzywół ? wywieszenie na tablicy ogłoszeń

5. Sołtys sołectwa Wysokin Pan Stanisław Lerka, zam. Wysokin, ul. Ogrodowa 11, 26 ? 425 Odrzywół ? wywieszenie na tablicy ogłoszeń

6. Sołtys sołectwa Ceteń Pani Elżbieta Garczyńska, zam. Ceteń 57, 26 ? 425 Odrzywół ? wywieszenie na tablicy ogłoszeń

7. Wspólnota Gruntowa Wsi Wysokin, Pan Marian Sołtysiak, zam. Wysokin, ul. Brzeska 25, 26-425 Odrzywół

8. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

9. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha 10. a/a


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2016-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 09:01

rejestr zmian publikacji »

4.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6733.1.2015 z dnia 04. 05. 2015 r. w sprawie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Jelonek

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy: linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Jelonek  

 

 

 

ZP.6733.1.2015                                             Odrzywół, dnia 04. 05. 2015 r.     

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Odrzywół

 

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                     i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 28. 04. 2015 r. na wniosek P.W.KEMP-EL Marek Stachniak oś. Słoneczne 14, 26 – 340 Drzewica  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  „Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Jelonek obręb Jelonek, gm. Odrzywół” na działkach numer ewidencyjny 97, 390.

 Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół         ( pokój nr 4a ) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz. 730-1530, piątek od godz. 800-1600 .

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Referatu

Jerzy Macierzyński

 

 

Otrzymują:

 

1.    P.W. „KEMP-EL” Marek Stachniak oś. Słoneczne 14, 26 – 340      Drzewica

2.       Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

3.       Strony wg załączonego wykazu

4.       Urząd Gminy w Odrzywole – tablica ogłoszeń 

5.       a/a


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2015-05-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-04
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-04 09:49

rejestr zmian publikacji »

5.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZP.6730.3.CP.2014 z dnia 01. 10. 2014 r.


ZP.6730.CP.3.2014                                                         Odrzywół, dnia 02.10.2014 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

         Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 64 z późn. zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

że dnia 01.10.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie sieci infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działkach lub częściach działek nr ewid. 338/2, 338/2, 209, 748/2, 750, 769/1 i 657/2, w miejscowości  Kłonna, gm. Odrzywół.

 

Nr ZP.6730.CP.3.2014 z dnia 01.10.2014 r.

 

             Decyzja została wydana dla PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowanej przez LD-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz, ul. J. N. Jeziorańskiego 117/19, 25-432 Kielce.

             Informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Odrzywół pokój nr 4a.

 

                                                                          

                                                                             

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.       PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

2.       LD-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz, ul. J. N. Jeziorańskiego 117/19, 25-432 Kielce

3.       Sołtys sołectwa Kłonna, Pani Krystyna Papis, zam. Kłonna 102, 26-425 Odrzywół

4.       Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

5.       Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół – tablica ogłoszeń

6.       A/a

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2014-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 08:22

rejestr zmian publikacji »

6.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Odrzywół" IT 6220.2.2014, z dn. 14.03.2014r

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu ?Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Odrzywół? na lata 2013 ? 2016 z perspektywą do roku 2020. Opracowany projekt ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Odrzywół? jest do wglądu w pokoju nr 4a tut. Urzędu Gminy ul. Warszawska 53, 26 ? 425 Odrzywół. Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w projektu w terminie 21 dni od daty publikacji ninijeszego obwieszczenia, na piśmie, w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 7.30 ? 15.30, piątek w godz. 8.00 ? 16.00). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. ?Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Odrzywół na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020? zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Odrzywół (www.bip.odrzywol.akcessnet.net) ?Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Odrzywół na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020?, wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, po zapoznaniu z przedłożoną dokumentacją, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Opracował Jerzy Macierzyński Załączniki: 1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Odrzywół na lata 2013 ? 2016 z perspektywą do roku 2020 2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiaska dla Gminy Odrzywół na lata 2013 ? 2016 z perspektywą do roku 2020 Otrzymują: 1. BIP Urzędu Gminy 2. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy ul. Warszawska 53, 26 ? 425 Odrzywół 3. a/a

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2014-03-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-17 08:11

rejestr zmian publikacji »

7.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o budowie PSZOK


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy: Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Odrzywole  

 

 

 

ZP.6730.CP.1.2014          Odrzywół, dnia 30. 01. 2014 r.     

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Odrzywół

 

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 29. 01. 2010 r. na wniosek Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działkach nr 2006/1,  2007/1,  2008/1,  2010, 2011,  2012,   2013/1,  2014/1, 2015/1,  2016/1,  2017/2,  2018/2, 2019/2 obręb Odrzywołu, gm. Odrzywół”

 Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Odrzywół oraz w Urzędzie Gminy Odrzywół         ( pokój nr 4a ) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz. 730-1530, piątek od godz. 800-1600 .

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

                                                                                       Z up. Wójta Kier. Ref.

                                                                                    /-/ Jerzy Macierzyński

 

 

Otrzymują:

 

1.       Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

2.       Wspólnota Gruntowa i Leśna Odrzywołu – tablica ogłoszeń sołectwa Odrzywół, ul. Radomska 8,         26 – 425 Odrzywół

3.       Urząd Gminy w Odrzywole – tablica ogłoszeń 

4.       a/a

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2014-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-03 11:01

rejestr zmian publikacji »

8.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydaniu decyzji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrzywole NRZP.6730.1.CP.2013 z dnia 20. 01. 2014 r.

ZP.6730.1.CP.2013                       Odrzywół, dnia 20. 01. 2014 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ

 

         Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, ze w dniu 20. 01. 2014 r. została wydana decyzja nr ZP. 6730.1.CP.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie: odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga.

         Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół.

 

 


                                                                                           Z up. Wójta Gminy

                                                                                           Kierownik Referatu

                                                                                           /-/ Jerzy Macierzyński    


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2014-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-20 12:17

rejestr zmian publikacji »

9.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół Nr ZP.6730.1.CP.2013 Z DNIA 09.01.2014R.


 

ZP. 6730.1.CP.2013                                          Odrzywół, dnia 09. 01. 2014 r.

OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

         o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga.

 

         W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dowodowymi można zapoznać się, oraz wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie  składać w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 (pokój nr 4a) w godzinach: 800 - 1500, telefon (048) 6716057 w. 51 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół, oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Odrzywół ul. Radomska.

 

                                                                                                                                                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                              Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

                                                                                                                                                                                                                 /-/ Jerzy Macierzyński

 

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości od dnia 10. 01. 2014 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2014-01-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-13 12:59

rejestr zmian publikacji »

10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydanej decyzji środowqiskowej na budowę PSZOK w Odrzywole Nr ZP.6220.DŚ.2/2013 z dnia 27.12.2013r.

 

 

ZP.6220.2.DŚ.2013                                              Odrzywół, dnia 30. 12. 2013 r.

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

         Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Nr 199, poz. 1235 ze zm.),

 

Informuję

 

że w dniu 27. 12. 2013 r. na wniosek  Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół, została wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działkach nr ewid. 2006/1,  2007/1,  2008/1,  2010, 2011,  2012, 2013/1,  2014/1, 2015/1,  2016/1,  2017/2,  2018/2, 2019/2 obręb Odrzywołu, gm. Odrzywół”

 

         Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 pokój nr 4a w terminie 14 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj.: od dnia 31. 12. 2013 r. do dnia 15. 01. 2014 r.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska nr 53, tablicy ogłoszeń sołectwa Odrzywół.


                                                                Z up. Wójta Kier. Ref.

                                                           Jerzy Macierzyński     

 

 

 

                                                               

                                                                    


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-12-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-31
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-31 11:14

rejestr zmian publikacji »

11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydaniu Postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działkach nr ewid. 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2010/1, 2011/1, 2012/1, 2012/1, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/2, 2018/2, 2019/2 obręb Odrzywołu, gm. Odrzywół?

ZP.6220.2.DŚ.2013                                              Odrzywół, dnia 18.12.2013r.

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Odrzywół Nr ZP.6220.2.CP.2013 

Zawiadamia 

 

że w dniu 18. 12. 2013 r. Wójt Gminy Odrzywół wydał Postanowienie nr 6220.2.DŚ.2013 o  odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działkach nr ewid. 2006/1,  2007/1,  2008/1,  2010/1, 2011/1,  2012/1,  2012/1,  2013/1,  2014/1, 2015/1,  2016/1,  2017/2,  2018/2, 2019/2 obręb Odrzywołu, gm. Odrzywół”

         Na postanowienie niniejsze nie przysługuje zażalenie.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy             w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 4a.

 

 

                                                                                              Z up. Wójta                                                                                                                                                       Kierownik Referatu

                                                                                      /-/ Jerzy Macierzyński


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-19 13:00

rejestr zmian publikacji »

12.

wg. rozdzielnika ZP.6730.2.DŚ.2013 z dnia 02. 12. 2013 r.

ZP.6730.2.DŚ.2013                                                                  Odrzywół, dnia 02. 12. 2013 r.

 

                                                                                                                   wg.  rozdzielnika

 

         Urząd Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  wydał dnia 22 listopada 2013 r. postanowienie znak: WOOŚ – II.4240.1547.2013.JC, wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacji stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół na  działkach  o nr ew. 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2010/1, 2011/1, 2012/1, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/2, 2018/2, 2019/2 w miejscowości Odrzywół.

         Jednocześnie informuję, że w/w. postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

                                                                                             Z up. Wójta Kier. Ref.

                                                                                          /-/   Jerzy Macierzyński     


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-09 15:15

rejestr zmian publikacji »

13.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6730.1.CP.2013 z dnia 25. 11. 2013 r. w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga ’’ .

 

 

 

ZP.6730.1.CP.2013                          Odrzywół, dnia 25. 11. 2013 r.     

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Odrzywół

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia,
iż w dniu 22.11.2013 r. na wniosek  Wójta Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Artura Kozłowskiego właściciela firmy F.B. BIOSYSTEM z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gen. Stefana Grota – Roweckiego 7/1, 97 – 300 Piotrków Trybunalski wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga ’’ .

            Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 ( pokój nr 4a) oraz składania uwag
i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół  (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz.730-1530, piątek od godz. 800-1600 ).

           Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody            i materiały.

 

                                                                                         Z up. Wójta Gminy

                                                                                                  Kierownik Referatu

                                                                                           /-/   Jerzy Macierzyński

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.       Pan Artur Kozłowski F.B. BIOSYSTEM ul. Gen. Stefana Grota – Roweckiego 7/1,  97 – 300 Piotrków

2.       Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

3.       Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół – tablica ogłoszeń

4.       Pan Grzegorz Bystrzejewski zam. ul. Radomska 8, 26-425 Odrzywół, sołtys sołectwa Odrzywół – tablica ogłoszeń

5.       Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół

6.       A/a

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-11-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-27 11:10

rejestr zmian publikacji »

14.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół

 

 

 

ZP. 6220.2.DŚ.2013               Odrzywół, dnia  17. 10. 2013  r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 

         Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 74 ust 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199  poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Odrzywół

 

zawiadamia, iż w dniu 14. 10. 2013 r. na wniosek Gminy Odrzywół  ul. Warszawska  53, 26 – 425 Odrzywół zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół w m. Odrzywół na działkach o nr ewiden. 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2010/1, 2011/1, 2012/1, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/1, 2018/2, część działki 2019/2  

 

 Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Odrzywół ( pokój nr 4a) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53.

         Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

                                                                                               Z up. Wójta

                                                                                               Kierownik Referatu

                                                                                               Jerzy Macierzyński 

 

Otrzymują:

 

1.       Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

2.       Strony postępowaniu wg wykazu

3.       Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół tablica ogłoszeń

4.       A/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-21 12:35

rejestr zmian publikacji »

15.

Ogłoszenie Wójta Gminy Odrzywół o opracowaniu Planu Ochrony przed Szkodliwoscią azbestu i Prognoza Oddziaływania na Środowisko

IT.7610.9.2013                                                            Odrzywół, dnia 15. 10. 2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Wójt Gminy Odrzywół zawiadamia, że został opracowany Plan Ochrony Przed Szkodliwością Azbestu i Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Odrzywół na lata 2013 – 2032 wraz z inwentaryzacją oraz PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – Planu Ochrony Przed Szkodliwością Azbestu I Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Odrzywół na lata 2013 – 2032 wraz z inwentaryzacją.

         W związku z powyższym informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół pokój nr 4A w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz stronie internetowej UG i BIP UG.

 

                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                        Kierownik Referatu

                                                                                        Jerzy Macierzyński


 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-17 10:23

rejestr zmian publikacji »

16.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej ZP.6220.1.DŚ.2013 r. z dnia 24. 07. 2013 r.dla przedsięwziecia polegajacego na wydobyciu piasku ze złoża "STANISŁAWÓW I" na działkach o nr ew. 576/1, 574/1, 572, 570 w Stanisławowie gm. Odrzywół.

ZP.6220.1.DŚ.2013                                              Odrzywół, dnia 24. 07. 2013 r.

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

         Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

Informuję

 

że w dniu 10. 07. 2013 r. na wniosek  „AUTO – LUX” Sp. z o.o. ul. Św. Antoniego 68, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, została wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „STANISŁAWÓW I” na działkach o nr ew. 576/1, 574/1, 572, 570 w Stanisławowie, gmina Odrzywół.

 

         Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 pokój nr 4a w terminie 14 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj.: od dnia 25. 07. 2013 r. do dnia 08. 08. 2013 r.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska nr 53, tablicy ogłoszeń sołectwa Stanisławów.

 

 

                                                   Z up. Wójta Kier. Ref.

                                                       Jerzy Macierzyński     


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-07-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-25 11:11

rejestr zmian publikacji »

17.

obwieszczenie Nr ZP.6220.2.2013 z dnia 02. 05. 2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

ZP.6220.2.2013                                                        Odrzywół, dnia 02. 05. 2013 r.

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

         Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

Informuję

 

że w dniu 09. 05. 2013 r. na wniosek GIP ENERGO GRUPA S. A. ul. Solec 81 B lok. 51, 00 – 382 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Seredę, została wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

1) budowie małej elektrowni wodnej o mocy do 36 kW w obrębie          istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu, w       miejscowości Odrzywół.

2)     przebudowa istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej    biegu, w miejscowości Odrzywół.

 

         Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 pokój nr 4a w terminie 14 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj.: od dnia 10. 05. 2013 r. do dnia 23. 05. 2013 r.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska nr 53.     

 

                                         Z up. Wójta Kierownik Referatu

                                             /-/ Jerzy Macierzyński

 

                                                               

                                                                    


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 13:40

rejestr zmian publikacji »

18.

Postanowienie Nr ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 02. 05. 2013 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegajacej na wydabyciu piasku ze złoża Stanisławów II

ZP.6220.DŚ.1.2013                              Odrzywół, dnia 02. 05. 2013 r.

 

POSTANOWIENIE

 

          Na podstawie art. 123 zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) po złożeniu przez Inwestora raportu            o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

postanawiam

 

         podjąć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „Stanisławów I” na działkach numer ewid. 576/1, 574/1, 572, 570  obręb Stanisławów, wszczęte na wniosek Inwestora tj. AUTO – „LUX” Sp. Z o.o. ul. Św. Antoniego 68,97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, zawieszone postepowaniem Wójta Gminy Odrzywół Nr ZP.6220.DŚ1.2013 z dnia 05. 04. 2013 r.

 

Uzasadnienie

 

         W dniu 18. 01. 2013 r. na wniosek AUTO – „LUX” Sp. Z o.o. ul. Św. Antoniego 68,     97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „Stanisławów I” na działkach numer ewid. 576/1, 574/1, 572, 570 obręb Stanisławów.

         Przedmiotowa inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

        Celem uzgodnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu w dniu 18. 02. 2013 r. pismem Nr ZP.6220.1.DŚ.2013 Wójt Gminy Odrzywół zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydziału Spraw Terenowych II w Radomiu ul. 25 czerwca 68, 26 – 600 Radom i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze ul. Szkolna 7 o opinię warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „Stanisławów I” na działkach numer ewid. 576/1, 574/1, 572, 570 obręb Stanisławów, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

         Pismem  ZNS. 712 – 5/13 z dnia 26. 02. 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdził  że wydanie przedmiotowej opinii jest bezprzedmiotowe.                                                                                                                                  Postanowieniem WOOŚ-II.4240.270.2013.JC z dnia 12 marca 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raport .

         Mając na uwadze zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, oraz charakter planowanej inwestycji, po przeanalizowaniu stanowisk obu organów opiniujących w dniu 27. 03. 2013 r. Wójt Gminy Odrzywół postanowieniem Nr ZP.6220.DŚ.1.2013 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

                Wobec powyższego, zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Wójt Gminy Odrzywół wydał Postanowienie ZP.6220.DŚ.1.2013  dnia 05. 04. 2013 r.                     o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „Stanisławów I” na działkach numer ewid. 576/1, 574/1, 572, 570 obręb Stanisławów.

         Dnia 25. 04. 2013 r. Wnioskodawca przedłożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

         Mając na względzie w/w oraz ustanie przyczyny zawieszenia postepowania postanowiono jak w sentencji                                                                                     POUCZENIE:                                                                                                                                                         Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

                                                                             Z up. Wójta Kierownik Referatu

                                                                             /-/

 

 

 

1.      „AUTO – LUX” Sp. z o.o. ul. Św. Antoniego 68, 97 – 200 Tomaszów Maz.

2.      Strony biorące udział w postepowaniu administracyjnym

(wykaz stron znajduje się w aktach sprawy)

3.      a/a

 

Do wiadomości:

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze ul. Szkolna 7, 26 – 400 Przysucha
 2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu ul. 25 Czerwca, 26 – 600 Radom   

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-08 13:17

rejestr zmian publikacji »

19.

Obwieszczenie ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 05.04.2013 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu

ZP.6220.DŚ.1.2013                                                   Odrzywół, dnia 05. 04. 2013 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt gminy Odrzywół

 

                                                        z a w i a d a m i a

 

wszystkie strony postępowania , że w toku prowadzonego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „STANISŁAWÓW I” na działkach o nr ew. 576/1, 574/1, 572, 570 w Stanisławowie, gmina Odrzywół wydane zostało postanowieniem dnia 27.03.2013 r. znak ZP. 6220.DŚ.1.2013   zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.    

        Postępowanie prowadzone jest na wniosek „AUTO – LUX” Sp. z o.o. ul. Św. Antoniego 68, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.

        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu gminy w Odrzywole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Odrzywole oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Stanisławów.
        Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy  Odrzywół, pok. Nr 4a,w godz. 730-1530.

      Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

   Z Up. Wójta

Kierownik Referatu

Jerzy Macierzyński


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-10 14:41

rejestr zmian publikacji »

20.

Obwieszczenie ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 03.04.2013r.

ZP.6220.DŚ.1.2013                                                   Odrzywół, dnia 03. 04. 2013 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. u. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 i  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.               o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa          w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

                                               zawiadamia się

 

że w dniu 27. 03. 2013 r.  zostało wydane przez Wójta Gminy Odrzywół Postanowienie   o obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „STANISŁAWÓW I” na działkach o nr ew. 576/1, 574/1, 572, 570 w m. Stanisławowie, gmina Odrzywół.

        W związku z powyższym informuję, że każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią wydanego Postanowienia oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędzie Gminy Odrzywół, pok. Nr 4 a, w terminie 7 dni od dnia uznania obwieszczenia za dokonane w godz. 730-1530 oraz we wskazanych dniach wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

            Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół           i na stronie internetowej Urzędu Gminy www.odrzywol.eu.

 

 

                                                                                                           Z up. Wójta

                                                                                                  /-/ Kierownik Referatu

                                                                                                    Jerzy Macierzyński


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-05 11:44

rejestr zmian publikacji »

21.

w/g rozdzielnika informacja o wydanym Postanowieniu Nr WOOŚ-II.4240.270.2013.JC z dnia 12 marca 2013 r. przez RDOŚ w Warszawie

ZP.6730.1.DŚ.2012                                                                    Odrzywół, dnia 20. 03. 2013 r.

 

                                                                                                                   wg.  rozdzielnika

 

         Urząd Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  wydał dnia 12 marca 2013 r. postanowienie znak: WOOŚ – II.4240.270.2013.JC, wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  wydobyciu piasków ze złoża „ STANISŁAWÓW I”  na działkach  o nr ew. 576/1, 574/1, 572 i 570 w Stanisławowie, gmina Odrzywół.

         Jednocześnie informuję, że w/w. postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

                                                                                             Z up. Wójta Kier. Ref.

                                                                                          /-/   Jerzy Macierzyński     


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-20 14:44

rejestr zmian publikacji »

22.

Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu ZP.6220.2.2012/13 dnia 14. 03. 2013 r. o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: budowa małej elektrowni wodnej w Odrzywole

ZP.6220.2.2012/13                                                             Odrzywół, dnia 14. 03. 2013 r.

 

 

Obwieszczenie

 

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że w związku z wnioskiem GIP ENERGO GROUP S.A. z dnia 3 kwietnia 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej o mocy do 36 kW w obrębie istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu oraz przebudowie istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu w miejscowości Odrzywół, Wójt Gminy Odrzywół wydał postanowienie z dnia 14. 03. 2013 r.  , znak, ZP.6220.2.2012/13 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie działając na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie zgromadzony został materiał dowodowy. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (w tym z treścią wyżej wymienionego postanowienia) w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół w pokoju nr 4a w terminie 7 dni od dnia uznania obwieszczenia za dokonane w rozumieniu art. 49 K.p.a. w godzinach 730 - 1530 oraz we wskazanych dniach wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

         Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Odrzywół i na stronie internetowej www.odrzywol.eu

 

 

 

 

 

                  Wójt Gminy Odrzywół

             /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2013-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-19 13:03

rejestr zmian publikacji »

23.

Decyzja Nr DŚ/3/2012 z dnia 24. 10. 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kiliński9ego z wieciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga

ZP.6730.3.DŚ.2012    Odrzywół, dnia 24.10. 2012 r.

 

Decyzja Nr DŚ/3/2012

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71, art.75, ust. 1 pkt. 4, art. 84  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zm. ) a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11. 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r, Nr 213 poz. 1397).

 

Po rozpatrzeniu wniosku:

 

złożonego dnia 16. 07. 2012 r. przez Pana Artura Kozłowskiego właściciela firmy F. B. BIOSYSTEM z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stefana Grota - Roweckiego 7/1 pełnomocnik Gminy Odrzywół w sprawie wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńska i ul. Praga” na działkach o nr ewid.

159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 251,252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1,268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,304, 305, 306, 307/2, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 327, 328, 329,330, 337, 355, 380/1, 380/2, 380/3, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/1,1021/2, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/3,1032/4, 1032/5, 1033, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2,1108/3, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134,1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2,1147/3, 1147/4, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1156/3,

1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169,1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1194,1236, 1237, 1238, 1312/1, 1376,1383, 1456, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544,1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,1564, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1612, 1613, 1614,1615, 1624, 2596, 2597, 2598, 2692, 2693, 2695, 2696, 2697, 2698,

obręb Odrzywół.

 

Ustalam

 

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego                  z wpięciem do ul. Opoczyńska i ul. Praga” na działkach o nr ewid.

159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 251,252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1,268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,304, 305, 306, 307/2, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 327, 328, 329,330, 337, 355, 380/1, 380/2, 380/3, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/1,1021/2, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/3,1032/4, 1032/5, 1033, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2,1108/3, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134,1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2,1147/3, 1147/4, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1156/3,

1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169,1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1194,1236, 1237, 1238, 1312/1, 1376,1383, 1456, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544,1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,1564, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1612, 1613, 1614,1615, 1624, 2596, 2597, 2598, 2692, 2693, 2695, 2696, 2697, 2698,

obręb Odrzywół.

 

1.       Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

       Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole przy ul. Tomaszowskiej, Łąkowej, Placu Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga.       W ramach prac budowlanych projektuje się ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej               i kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przepompowni ścieków. Celem inwestycji jest usprawnienie gospodarki ściekami bytowymi w m. Odrzywół, poprzez stworzenie odpowiednich warunków technicznych do odprowadzania ścieków za pomocą już istniejącej kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Odrzywole. Przedsięwzięcie to zostanie zlokalizowane w ciągu dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej, dróg gruntowych, posesji indywidualnych właścicieli, cieków wodnych. Sieć oraz przepompownia ścieków zostaną wykonane z materiałów zapewniających szczelność sieci. Parametry projektowanej sieci zgodne z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

 

2.       Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych     i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

2.1     Wykopy ziemne należy realizować z zapewnieniem bezpieczeństwa robót i ochronę zdrowia ludzi  w  sąsiedztwie przebiegu wykopów; inwestycję realizować poprzez ograniczanie prac ziemnych do koniecznych działań, a czasowe zajęcie terenów i ewentualne uciążliwości ograniczyć do minimum;

a)   Przejścia przez drogi – planowane przejście siecią kanalizacji sanitarnej wzdłuż i pod drogami, ciekami wodnymi (uzgadniane z właścicielem drogi i zarządzającym wodami) powinny zapewniać minimalizację oddziaływań negatywnych. Kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi powinny zostać rozwiązane, biorąc pod uwagę zmniejszenie uciążliwości prac dla środowiska.

b)      zabrania się wylewania chemikaliów, a także wody z osadami cementowymi lub wapiennymi,

c)      Zamierzenie inwestycyjne przeprowadzić i wykonać w sposób zapewniający ograniczenie jego oddziaływania na środowisko, tym ochronę walorów krajobrazowych zapewnić oszczędnie korzystnie z terenu zgodnie z ustawą dnia 27 kwietnia 2005 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.    U. Nr 62, poz. 627 z późn. z m.);

d)     Odpady powstające podczas realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia należy magazynować     w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywać podmiotom mającym odpowiednie zezwolenia na ich zebranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;

e)      Podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów;

f)     Przedmiotową inwestycję należy projektować i budować w sposób określony                             w  przepisach  techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;      

g)     W przypadku wystąpienia kolizji z drzewami i krzewami ozdobnymi, których wiek          przekracza10 lat posiadacz terenu winien wystąpić do Referatu Zagospodarowania       Przestrzennego Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa I Ochrony Środowiska w Urzędzie       Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53.

h)   W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot            posiadający cechy zabytku należy przedmiot ten zabezpieczyć i zgłosić znalezisko do       Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Radomiu.                                                           i)     Zarówno na etapie budowy, jak też eksploatacji inwestycji wytwórca odpadów (Inwestor          lub wykonawca) jest zobowiązany uregulować sposób postępowania z odpadami zgodnie         z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (segregacja w miejscu wytwarzania,      magazynowanie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym      oddziaływaniem, przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności  do odzysku,                       w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania traktując składowanie jako      ostateczność).                                                                                                                           j)  Naprawy oraz tankowanie maszyn budowlanych odbywać się będą poza wykopami                     i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

k)   Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej        jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczalności ich do obrotu i stosowania.

l)    Zabezpieczenie bytowo – gospodarcze rejonu realizacji przedsięwzięcia stanowić winny       lokalne rozwiązania.

ł) Ze względu na ochronę lęgów ptaków ewentualne usuwanie drzew przeprowadzić                 w terminie poza okresem gniazdowania.

m)  Po wykonaniu prac budowlanych, teren zostanie uporządkowany do stanu nie budzącego       zastrzeżeń.

 

3.       Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

a)      Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, do której Inwestor posiada tytuł prawny,

b)      w przypadku zajmowania terenów zieleni pod projektowaną inwestycję lub pas roboczy
w projekcie budowlanym Inwestor winien przedstawić rozwiązania dotyczące odtworzenia tych terenów, w sposób gwarantujący kompensację przyrodniczą, prowadzącą do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie,

c)      w projekcie budowlanym Inwestor winien określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji spełniających standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) , który winien zostać uwzględniony w decyzji o pozwoleniu na budowę,

d)      w projekcie budowlanym Inwestor winien określić rodzaje i sposób postępowania z powstającymi odpadami na etapie budowy i eksploatacji inwestycji oraz winien wyznaczyć miejsca ich magazynowania, gwarantujące zabezpieczenie środowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem (sposób postępowania z odpadami zgodny z zasadami gospodarowania wynikającymi z przepisów szczególnych).

4.      Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

 

Nie dotyczy

 

5.      Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko                    w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy

6.      Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 

Nie dotyczy

 

7.      Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U . Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

 

Uzasadnienie

 

         Wnioskiem z dnia 16. 07. 2012 r. pełnomocnik Pan Artur Kozłowski właściciela firmy F.B. BIOSYSTEM z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stefana Grota - Roweckiego 7/1 pełnomocnik Gminy Odrzywół zwrócił się o wydanie  decyzji                        o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńska i ul. Praga” na działkach o nr ewid.

159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 251,252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1,268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,304, 305, 306, 307/2, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 327, 328, 329,330, 337, 355, 380/1, 380/2, 380/3, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/1,1021/2, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/3,1032/4, 1032/5, 1033, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2,1108/3, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134,1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2,1147/3, 1147/4, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1156/3,

1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169,1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1194,1236, 1237, 1238, 1312/1, 1376,1383, 1456, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544,1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,1564, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1612, 1613, 1614,1615, 1624, 2596, 2597, 2598, 2692, 2693, 2695, 2696, 2697, 2698,

obręb Odrzywół.

 

Inwestor do wniosku dołączył wymienione w art. 74 ust. 1 załączniki: kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, wypisy z ewidencji gruntów oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.                                                                                                          Strony postepowania były powiadomione o toczącym się postepowaniu administracyjnym i możliwości składania zażaleń. W podanych terminach nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron biorących udział w postepowaniu.

         Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.       z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zm. ) oraz wymienione zostało w § 3 ust.1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                                z kwalifikowaniem przedsięwzięcia dla sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bez wykopową oraz przyłączy do budynków.  Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zm. )  organ prowadzący postepowanie wystąpił pismem Nr ZP. 6730.3.DŚ.2012 dnia 30. 08. 2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydziału Spraw Terenowych II w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26 – 600 Radom oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze ul. Szkolna 7, 26 – 400 Przysucha               o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Organy opiniujące opowiedziały się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia. Postanowieniem WOOŚ-II.4240.1087.2012.JC z dnia 17. 09. 2012 r. i Opinia Sanitarna ZNS.712-15/12 z dnia 17. 09. 2012 r.

         Postanowieniem z dnia 26  września 2012 r. Wójt Gminy Odrzywół odstąpił  od obowiązku sporządzenia raportu przedmiotowego przedsięwzięcia. Poinformowano strony      o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz z możliwością składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.  dokonał analizy i oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko i stwierdził, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach budowa projektowanej inwestycji będzie zgodna z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Planowana inwestycja  nie będzie oddziaływać na tereny NATURA 2000 i nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na  środowisko.

         W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy Odrzywół w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w znaczkach skarbowych w wysokości 5,00 zł plus 0,50 zł za każdy załącznik.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję pozwolenia na budowę.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew. Zgodę na ewentualną wycinkę należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przysusze.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja              o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

         Zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. 14. 12. 2012 r.).

         Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.          o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami).

 

 

                                                                                           Z up. Wójta Kier ref.

                                                                                         /-/ Jerzy Macierzyński

 

 

Załącznik:

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

 

 1. F.B. BIO-SYSTEM ul. Stefana Grota – Roweckiego 7/1 , 97-300 Piotrków Trybunalski
 2. Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 3. Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół –tablica ogłoszeń
 4. Pan Grzegorz Bystrzejewski Sołtys sołectwa Odrzywół ul. Radomska 8, 26 – 425 Odrzywół – tablica ogłoszeń
 5. Strony postepowania zgodnie z art. 49 KPA
 6. A/a

 

Decyzja została zamieszczona na:

 

 1. Stronie internetowej  Gminy Odrzywół


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-29 14:08

rejestr zmian publikacji »

24.

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga"

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrzywole

 

 

ZP.6730.3.CP.2012                                                        Odrzywół, dnia 24. 10. 2012 r.

 

 

                               OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Odrzywół

 

      Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.)

 

zawiadamiam

 

         o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postepowania administracyjnego ( w tym Postanowienie WOOŚ-II.4240.1087.2012.JC z dnia 17. 09. 2012  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydziału Spraw Terenowych II w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26 – 600 Radom oraz Opinia Sanitarna  ZNS.712-15/12 z dnia 17. 09. 2012 r. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze ul. Szkolna 7, 26 – 400) wszczętego na wniosek  z dnia 16. 07. 2012 r. Pana Artura Kozłowskiego właściciela firmy F.B. BIOSYSTEM z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stefana Grota - Roweckiego 7/1 pełnomocnik Gminy Odrzywół który zwrócił się o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńska i ul. Praga”. na działkach o nr ewid.

159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 251,252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1,268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,304, 305, 306, 307/2, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 327, 328, 329,330, 337, 355, 380/1, 380/2, 380/3, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/1,1021/2, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/3,1032/4, 1032/5, 1033, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2,1108/3, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134,1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2,1147/3, 1147/4, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1156/3,

1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169,1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1194,1236, 1237, 1238, 1312/1, 1376,1383, 1456, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544,1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,1564, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1612, 1613, 1614,1615, 1624, 2596, 2597, 2598, 2692, 2693, 2695, 2696, 2697, 2698,

obręb Odrzywół.

       Informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół przy ul. Warszawskiej 53, pokój nr 4a, w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej www.bip.odrzywol.akcessnet.net – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy w Odrzywole oraz w miejscu planowanej inwestycji (na tablicy ogłoszeń sołectwa: Odrzywół)

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadomienie stron postepowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.      

 

 

 

                                                                                    Z up. Wójta Kier. Ref.

                                                                                     /-/ Jerzy Macierzyński

 

 

 

Otrzymują:

 

 1. Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 2. Pan Artur Kozłowski, F.B. BIOSYSTEM, ul Stefan Grota-Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrków Trybunalski
 3. Urząd Gminy w Odrzywole, ul Warszawska 53, 26-425 Odrzywół – tablica ogłoszeń
 4. Pan Grzegorz Bystrzejewski Sołtys sołectwa Odrzywół ul. Radomska 8, 26-425 Odrzywół – tablica ogłoszeń
 5. Strona internetowa
 6. a/a

 

 

 

Do wiadomości:

 

 1. Strony postepowania wg art. 49 Kpa

 

 

                                                                                                                                                                         


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-11-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-06 12:38

rejestr zmian publikacji »

25.

Postanowienie o podjęciu postepowanioa administracyjnego w spr. wyd dec. na wydobycie piasku

ZP.7331.DŚ.5.2010.11.12                 Odrzywół, dnia 10. 10. 2012 r.

 

POSTANOWIENIE

 

          Na podstawie art. 97 § 2 i art. 101 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) po złożeniu przez Inwestora Raportu      o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

postanawiam

 

         podjąć postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „Stanisławów I” na działkach numer ewid. 576/1, 574/1, 572, 568 i 570 obręb Stanisławów, wszczęte na wniosek Inwestora tj. AUTO – „LUX” Sp. Z o.o. ul. Św. Antoniego 68,97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, zawieszone postepowaniem Wójta Gminy Odrzywół Nr ZP.7331/DŚ/5/2010/11 z dnia 12. 10. 2011 r.

 

Uzasadnienie

 

         W dniu 25. 06. 2010 r. na wniosek AUTO – „LUX” Sp. Z o.o. ul. Św. Antoniego 68,97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „Stanisławów I” na działkach numer ewid. 576/1, 574/1, 572, 568 i 570 obręb Stanisławów.

w § 3 ust. 1 pkt 40a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na Przedmiotowa inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć  wymienionych     środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.).

         W dniu 24. 02. 2011 r. Wójt Gminy Odrzywół zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydziału Spraw Terenowych II w Radomiu ul. 25 czerwca 68, 26 – 600 Radom i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze ul. Szkolna 7 o opinię warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „Stanisławów I” na działkach numer ewid. 576/1, 574/1, 572, 568 i 570 obręb Stanisławów, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

         Opinią Sanitarną  ZNS 713 – 1/11 z dnia 16. 03. 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze powyższe przedsięwzięcie zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń. Postanowieniem WOOŚ-II.4242.221.2011.UW z dnia 13 lipca 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „Stanisławów I” na działkach numer ewid. 576/1, 574/1, 572, 568 i 570 obręb Stanisławów.

         „AUTO – LUX” Sp. Z o.o. ul. Św. Antoniego 68, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki,      w związku z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dnia 29. 09. 2011 r. wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Odrzywół o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie.

        Wobec powyższego, zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Wójt Gminy Odrzywół wydał Postanowienie ZP.7331/DŚ/5/2010/11  dnia 12. 10. 2011 r.             o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu piasku ze złoża „Stanisławów I” na działkach numer ewid. 576/1, 574/1, 572, 568 i 570 obręb Stanisławów.

         Dnia 04. 10. 2012 r. Wnioskodawca przedłożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

         Mając na względzie w/w oraz ustanie przyczyny zawieszenia postepowania postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE:                                                                                                                       Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Odrzywół, w terminie  7 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

                                                              
Otrzymują:

1. Inwestor

2. Strony wg wykazu


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 13:04

rejestr zmian publikacji »

26.

w/g rozdzielnika uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dot. budowy mostu na rzece Pilicy gm. Odrzywół

ZP.6733.2.CP.2012                                                              Odrzywół, dnia 15. 10. 2012 r.

 

                                                                      Według rozdzielnika

 

 

            Urząd Gminy w Odrzywole w załączeniu przesyła celem uzgodnienia projekt decyzji nr ZP.6733.2.CP.2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa stałego mostu na rzece Pilicy wraz z drogami dojazdowymi’ na działkach numer ewidencyjny 5, 374, 377, 380 w obrębie wsi Myślakowice Kolonia gmina  Odrzywół. 

 

Otrzymują:

 1.      Starosta Przysuski, Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha

2.      Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Rozwoju Regionalnego Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu ul. Żeromskiego 53,   26-600 Radom

3.      Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3,     03 – 472  Warszawa.

4.      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II ul. 25 czerwca 68, 26 – 600 Radom

 

W załączeniu:

 

-       projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy, 1 egz. mapy zasadniczej, 1 egz. orientacji z oznaczoną działką przedmiotowej inwestycji,

 

 
Otrzymują:                                                                                                       Z up. Wójta Kier ref.

                                                                                     /-/ Jerzy Macierzyński

 1. Adresat
 2. a/a

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 12:32

rejestr zmian publikacji »

27.

Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w Odrzywole

 

ZP.6730.3.DŚ.2011                                                              Odrzywół, dnia 26. 09. 2012 r.

  

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 63 ust. 2, 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                   o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.; powoływana dalej jako „Uooś’), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11. 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r, Nr 213 poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.).

postanawiam

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńska i ul. Praga” na działkach o nr ewid.

159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 251,252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1,268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,304, 305, 306, 307/2, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 327, 328, 329,330, 337, 355, 380/1, 380/2, 380/3, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/1,1021/2, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/3,1032/4, 1032/5, 1033, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2,1108/3, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134,1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2,1147/3, 1147/4, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/1, 1156/2, 1156/3,1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169,1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1194,1236, 1237, 1238, 1312/1, 1376,1383, 1456, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544,1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,1564, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1612, 1613, 1614,1615, 1624, 2596, 2597, 2598, 2692, 2693, 2695, 2696, 2697, 2698,

obręb Odrzywół.

Uzasadnienie

         Wnioskiem z dnia 16. 07. 2012 r. pełnomocnik Pan Artur Kozłowski właściciela firmy F.B. BIOSYSTEM z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stefana Grota - Roweckiego 7/1 pełnomocnik Gminy Odrzywół zwrócił się o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnarealizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńska i ul. Praga”. Do wniosku dołączono  dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Uooś.                                                                             

         Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt 2 Uooś oraz wymienione zostało w § 3 ust.1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia dla sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezykopową oraz przyłączy do budynków.  Na podstawie art. 64 ust. 1 Uooś organ prowadzący postepowanie wystąpił pismem Nr ZP. 6730.3.DŚ.2012 dnia 30. 08. 2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydziału Spraw Terenowych II w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26 – 600 Radom oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze ul. Szkolna 7, 26 – 400 Przysucha o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Organy opiniujące opowiedziały się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia. Postanowienie WOOŚ-II.4240.1087.2012.JC z dnia 17. 09. 2012 r. i Opinia Sanitarna ZNS.712-15/12 z dnia 17. 09. 2012 r.

         Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryterium zawartym w art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3 Uooś oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia dla sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w szczególności ze względu na:

- charakterystykę przedsięwzięcia, która nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego rozwoju,

- brak emisji,

- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak jest dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie,

- rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań,

W ocenie organu brak jest potrzeby poddania przedmiotowego przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko.

         Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie na stronie BIP Urzędu Gminy Odrzywół.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

                                  Z up. Wójta Gminy Kier Ref. /-/ Jerzty Macierzyński


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-05 13:31

rejestr zmian publikacji »

28.

Obwieszczenie ZP.6730.1.CP.2012 z dnia 05. 10. 2012 r.

 

ZP.6730.1.CP.2012               Odrzywół, dnia 05. 10. 2012 r.

 

 

                              OBWIESZCZENIE

 

 

         Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

         o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 51 na działce numer ewidencyjny 331, 2683.

         W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dowodowymi można zapoznać się, oraz wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie  składać w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 (pokój nr 4a) w godzinach: 800 - 1500, telefon (048) 6716057 w. 51 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół,          Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości  dnia 05. 10. 2012 r.

                                                                                        Z up. Wójta Kier. Ref

                                                                                      /-/ Jerzy Macierzyński


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-05 10:44

rejestr zmian publikacji »

29.

wg. rozdzielnika informacja o wydaniu przez RDOŚ w Warszawie postanowienia wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńska i ul. Praga?

ZP.6730.3.DŚ.2012                                                                    Odrzywół, dnia 26. 09. 2012 r.

 

                                                                                                                   wg.  rozdzielnika

 

         Urząd Gminy w Odrzywole uprzejmie informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  wydał dnia 17 września 2012 r. postanowienie znak: WOOŚ – II.4240.1087.2012.JC, wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńska i ul. Praga”

         Jednocześnie informuję, że w/w. postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

                                                                                                      Z up. Wójta Kier. Ref.

                                                               /-/   Jerzy Macierzyński     

Otrzymują:

 1. Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 2. Pan Artur Kozłowski, F.B. BIOSYSTEM, ul. Stefana Grota-Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrków Trybunalski
 3. Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół – tablica ogłoszeń
 4. Sołtys sołectwa Odrzywół Pan Grzegorz Bystrzejewski ul. Radomska 8, 26 – 425 Odrzywół – wywieszenie na tablicy ogłoszeń
 5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu, Inspektorat w Przysusze, Aleja Jana Pawła II 5/1, 26-400 Przysucha
 6. A/a

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-28 13:13

rejestr zmian publikacji »

30.

w/g rozdzielnika uzgodnienie projektu decyzji celu publicznego pn. budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole przy ul. Warszawskiej dz. nr ew. 331, 2683

ZP.6733.1.CP.2012                                                               Odrzywół, dnia 12. 09. 2012 r.

 

                                                                                Według rozdzielnika

 

 

            Urząd Gminy w Odrzywole w załączeniu przesyła celem uzgodnienia projekt decyzji nr ZP.6733.1CP.2012 z dnia 12. 09. 2012 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole przy ul. Warszawskiej nr 51 na działce nr ewid. 331, 2683 stanowiącej własność gminy Odrzywół na zapleczu terenu szkoły w miejscowości Odrzywół.

 

 

Otrzymują:

 

1.      Starosta Przysuski, Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha

2.      Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Rozwoju Regionalnego Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu ul. Żeromskiego 53,   26-600 Radom

3.      Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3,     03 – 472  Warszawa.

4.      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II ul. 25 czerwca 68, 26 – 600 Radom

 

W załączeniu:

 

-       projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy, 1 egz. mapy zasadniczej, 1 egz. orientacji z oznaczoną działką przedmiotowej inwestycji,

 

                                                                   Z up. Wójta Kier. Ref.

                                                                /-/ Jerzy Macierzyński

  

Otrzymują:

      1. Adresat

      2. a/a

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-17 11:10

rejestr zmian publikacji »

31.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowę mostu na rzece Pilicy w m. Domaniewice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie stałego mostu na rzece Pilicy w miejscowości Domaniewice wraz z drogami dojazdowymi’’ .

 

 

 

ZP.6730.2.CP.2012                           Odrzywół, dnia 11.09.2012 r.     

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Odrzywół

          Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia,
iż w dniu 07.09.2012 r. na wniosek  Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą pl. O.H. Koźmińskiego 1/2, 26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Cezarego Witasa W.P.M. „MOSTY”S.A. ul. Marywilska 38/40, 03 – 228 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „budowie stałego mostu na rzece Pilicy w miejscowości Domaniewice wraz z drogami dojazdowymi’ ’na działkach numer ewidencyjny 5, 374, 377, 380 w obrębie Odrzywół.  

            Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 ( pokój nr 4a) oraz składania uwag
i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół  (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz.730-1530, piątek od godz. 800-1600 ).

           Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody            i materiały.

 
                                                                                    Z up. Wójta Kier. Ref.
                                                                                /-/ Jerzy Macierzyński


 

Otrzymują:

 

1.      Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą pl. O.H. Koźmińskiego 1/2, 26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą

2.      Pan Cezary Witas W.P.M. „MOSTY’ S.A. ul. Marywilska 38/40, 03 -  228 Warszawa

3.      Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

4.      Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół – tablica ogłoszeń


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-12 11:02

rejestr zmian publikacji »

32.

Wydanie opinii o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Odrzywół, na ul. Tomaszowskiej, Łąkowej i Pl. Kilińskiego"

ZP.6730.3.DŚ.2012                                               Odrzywół, dnia 30.08.2012 r.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiato

 Inspektor Sanitarny

 w Przysusze

ul. Szkolna 7

26 – 400 Przysucha

 

 

 

 

 

         W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga” uprzejmie proszę o opinię warunków realizacji w/w przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

         Jednocześnie informuję, że dla obszaru na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Załączniki:

 

1.      Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.      Mapa w skali 1 : 5000

3.      Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.      Adresat

2.      a/a

 

 

ZP.6730.3.DŚ.2012                                               Odrzywół, dnia 30.08.2012 r.

 

 

 

Regionalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska

 w Warszawie

Wydział Spraw Terenowych II

 ul. 25 Czerwca 68

26 – 600 Radom

 

 

 

 

 

 

         W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga” uprzejmie proszę o opinię warunków realizacji w/w przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

         Jednocześnie informuję, że dla obszaru na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Załączniki:

 

1.      Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.      Mapa w skali 1 : 5000

3.      Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.      Adresat

2.      a/a

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-08-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-30 10:42

rejestr zmian publikacji »

33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół Nr ZP.6730.1.CP.2012 z dnia 14. 08. 2012 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 51.

ZP.6730.1.CP.2012                                                            Odrzywół, dnia 14.08.2012 r.     

                           OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Odrzywół

  

         Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia,
iż w dniu 14.08.2012 r. na wniosek  Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53,26 – 425 Odrzywół, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Henrykę Romanowską, zam. ul. Mogielnicka 1 m 10, 05-600 Grójec  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 51 na działce numer ewidencyjny 331.

            Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 ( pokój nr 4a) oraz składania uwag
i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół  (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz.730-1530, piątek od godz. 800-1600 ).

           Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody            i materiały.

 

                                                                  Z up. Wójta Gminy

                                                                  Kierownik Referatu

                                             /-/ Jerzy Macierzyński                                         

 

   

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-16 15:01

rejestr zmian publikacji »

34.

Zawiadomienie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6730.3.DŚ.2012 z dnia 24. 07. 2012 r.

ZP. 6730.3.DŚ.2012                                                                      Odrzywół, dnia  24.07.2012 r.

 

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

 

 

 

     Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61, ust. 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 ze zmianami)

 

Wójt Gminy Odrzywół

 

 zawiadamia, iż w dniu 24.07.2012 r. na wniosek Pana Artura Kozłowskiego właściciela firmy F.B. BIOSYSTEM z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stefana Grota - Roweckiego 7/1 pełnomocnika Gminy Odrzywół zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania postanowienia
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńska i ul. Praga” na działkach o nr ewid. podanych w „Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia”.

 

            W terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w tutejszym Urzędzie Gminy pokój 4A można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

 

 Otrzymują:

 1. Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
 2. Pan Artur Kołodziejczyk, F.B. BIOSYSTEM, ul Stefan Grota-Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrków Trybunalski
 3. Urząd Gminy w Odrzywole, ul Warszawska 53, 26-425 Odrzywół – tablica ogłoszeń
 4. Pan Grzegorz Bystrzejewski, ul. Radomska 8, 26-425 Odrzywół – tablica ogłoszeń
 5. a/a


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-08-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-03 13:02

rejestr zmian publikacji »

35.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół nr ZP.6730.1.DŚ.2012 z dnia 17.04.2012 r.

 

 

 

ZP. 6730.1.DŚ.2012                Odrzywół, dnia  17. 04. 2012  r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 

         Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 74 ust 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199  poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Odrzywół

 

zawiadamia, iż w dniu 06. 04. 2012 r. na wniosek GIP ENERGO GRUPA S. A. ul. Solec 81 B lok. 51, 00 – 382 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Seredę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

1) budowie małej elektrowni wodnej o mocy do 36 kW w obrębie istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu, w miejscowości Odrzywół.

2)    przebudowa istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej    biegu, w miejscowości Odrzywół.

 

 Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Odrzywół ( pokój nr 4a) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53.

     Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

                                                                                        /-/ Z up. Wójta Gminy

Otrzymują:                                                                           Jerzy Macierzyński

                                                                                             Kierownik referatu

1. Strony wg załączonego wykazu

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2012-04-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 13:04

rejestr zmian publikacji »

36.

Obwieszczenie ZP.6730.2.CP.2011 z dnia 27. 12. 2011 r.

ZP.6730.2.CP.2011  Odrzywół, dnia 27.12. 2011 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

         Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zm.)

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

 

 

         o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny w Gminie Odrzywół na długości ok. 2130             m zlokalizowanej głównie na działkach prywatnych z przewiertem pod drogą powiatową, o nr ewid. 1347   w pasie drogowym drogi gminnej ul. Ogrodowa nr ewid. 1346 obręb Wysokin i obręb Kamienna Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  na potrzeby zaopatrzenia  miejscowej ludności.

         W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dowodowymi można zapoznać się, oraz wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie  składać w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 (pokój nr 4a) w godzinach: 800 - 1500, telefon (048) 6716057 w. 42 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół, oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa  Kamienna Wola, Wysokin, Ceteń, Lipiny.

 

         Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości od dnia 28. 12. 2011 r.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               Z up. Wójta Kierownik Referatu                                                                             Zagospodarowania Przestrzennego                                                                              /-/ Jerzy Macierzyński

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2011-12-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-28
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-28 14:34

rejestr zmian publikacji »

37.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6730.2.CP.2011 z dnia 09. 11. 2011 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej Lipiny - Wysokin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej łączącej Wysokin z m. Lipiny

 

 

 

ZP.6730.2.CP.2011                  Odrzywół, dnia 09. 11. 2011 r.     

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Odrzywół

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 03. 11. 2011 r. na wniosek  Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53,26 – 425 Odrzywół, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Kozłowskiego ul. Gen. Stefana Grota – Roweckiego 7/1, 97 – 300 Piotrków Trybunalski  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  budowie sieci wodociągowej łączącej Wysokin z m. Lipiny działki numer ewidencyjny 131/2, 130/2, 132/2, 133/2, 134/2, 135/2, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2 obręb Kamienna Wola, działki numer ewidencyjny 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353/1, 1353/2, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1362, 1363, 1364, 1365/1, 1365/2, 1367, 1368, 1369, 1373, 1374, 1375, 1379, 1381, 1384, 1385, 1389, 1390, 1391, 1392, 1383, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398/1, 1398/2, 1401, 1347, 2583, 2584, 2585, 2586, 1291, 2392, 2393, 2394/1, 2399, 2400, 2401, 2402, 2404, 2404, 2405/1, 2405/2, 2406, 2407/1, 2407/2, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444/1, 2444/2, 2445, 2446, 2447/1, 2448/1, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 1222/1, 1223/1, 1224, 1225, 1226/1, 1226/2, 1227/1, m1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1235, 1236/1, 1237/1, 1238, 1241, 1242, 1314, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1254, 1253, 1257, 4051, 1261, 1264, 1265/1, 1265/2, 1267/1, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1346 obręb Wysokin.                                                                                                                   Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Odrzywół ul. Warszawska 53 ( pokój nr 4a) oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół  (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz.730-1530, piątek od godz. 800-1600 ).

           Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody  i materiały.

 

 

 

                                                                                                                  Z up. Wójta Gminy Kier. Ref.

                                                                                                                  /-/ Jerzy Macierzyński

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Macierzyński
Data wytworzenia informacji: 2011-11-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-17 09:23

rejestr zmian publikacji »

38.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ZP.6730.24.2011 dnia 05. 09. 2011 r.

ZP.6730.24.2011                                                                        Odrzywół, dnia 05. 09. 2011 r.

 

 

 

 

                      Z a w i a d o m i e n i e

               o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

                Urząd Gminy w Odrzywole zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98  z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia, iż w dniu 30. 08. 2011 r. na wniosek: Pani Teresy Wiśniewskiej     i Pana Ryszarda Celmerowskiego zam. ul. Radomska, 26 – 425 Odrzywół zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalno – socjalnego na dom opieki – parter, a poddasze na mieszkanie Inwestorów na  działce nr ewiden. 2056, 2057, 2058,-  w  Odrzywole przy ul. Radomskiej.

              W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 4A, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia.

                                                                                Z up. Wójta Kierownik Referatu

                                                                                    &nbs