główna zawartość
artykuł nr 1

Teksty uchwał XVIII sesji - 7 grudnia 2004 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/125/2004 ws. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrzywole – etap III. 26 KB
Uchwała Nr XVIII/126/2004 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 43 KB
Uchwała Nr XVIII/127/2004 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 42 KB
Uchwała Nr XVIII/128/2004 ws. szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Odrzywół z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 35 KB
Uchwała Nr XVIII/129/2004 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2005 roku. 22 KB
Uchwała Nr XVIII/130/2004 ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2005 rok. 47 KB
Uchwała Nr XVIII/131/2004 ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok. 24 KB
Uchwała Nr XVIII/132/2004 ws. wprowadzenia zmian w Uchwale nr III/20/2002 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości. 21 KB
Uchwała Nr XVIII/133/2004 ws. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu. 37 KB
Uchwała Nr XVIII/134/2004 ws. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Odrzywół w latach 2004-2008. 53 KB
Uchwała Nr XVIII/135/2004 ws. zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół. 43 KB
Uchwała Nr XVIII/136/2004 ws. zgody na oddanie w użytkowanie budynku komunalnego. 22 KB
Uchwała Nr XVIII/137/2004 ws. wniosku Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” w Odrzywole z dnia 5.11.2004r. dotyczącym uchylenia uchwał Rady Gminy Nr XVII /115/2004 z dnia 18 października 2004 r. oraz Nr XVI /112/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r.. 22 KB
Zmiana Nr 1 Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/88/2004 DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ODRZYWOLE. 45 KB
Zmiana Nr 4 Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XII/88/2004 PROGNOZA DŁUGU. 52 KB
Zmiana Nr 5 Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XII/88/2004 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU. 48 KB
Zmiana Nr 6 Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XII/88/2004 WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE. 36 KB