główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta z 2005 roku

Załączniki:
Zarządzenia Wójta Nr 91\2005 w spr.zatwierdzenia rodzaju i nominału bloczków opłaty targowej przeznaczonych do stosowania w Gminie Odrzywół. 21 KB
Zarządzenie Wójta Nr 93\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy odwiertu studni głębinowej nr 1a w miejscowości Lipiny gmina Odrzywół. 47 KB
Zarządzenie Wójta Nr 95\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla następujących miejscowości: Wysokin, Ceteń, Lipiny na terenie gminy Odrzywół. 48 KB
Zarządzenie Wójta Nr 100\2005 w spr. ustalenia stawek opłat za usługi ksero świadczono przez Urząd Gminy. 21 KB
Zarządzenie Wójta Nr 105\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wysokim w ciągu drogi gminnej Wysokin – Górka od km 0+000 do km 0+247 w Gminie Odrzywół. 47 KB
Zarządzenie Wójta Nr 106\2005 w spr. powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytku inwestycji: Wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 1a w miejscowości Lipiny gmina Odrzywół 29 KB
Zarządzenie Wójta Nr 109\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy zagospodarowania – odnowy rynku Placu Kilińskiego w Odrzywole. 46 KB
Zarządzenie Wójta Nr 110\2005 w spr. określenia zasad korzystania przez pracowników Urzędu Gminy oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Odrzywół z pojazdów służbowych Urzędu Gminy do celów prywatnych. 22 KB
Zarządzenie Wójta Nr 112\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy remontu chodników na placu i wzdłuż dróg gminnych. 46 KB
Zarządzenie Wójta Nr 113\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół 48 KB
Zarządzenie Wójta Nr 114\2005 w spr. powołania Zespołu ds. wyjaśnienia brakujących wpłat za zużycie wody. 21 KB
Zarządzenie Wójta Nr 115\2005 w spr. powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy odbudowy – remontu drogi gminnej Nr 373 w miejscowości Kolonia Myślakowice gmina Odrzywół oraz przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót. 53 KB
Zarządzenie Wójta Nr 116\2005 w spr. powierzenia prowadzenia spraw Gminy przez Sekretarza Gminy Panią Genowefę Cecylię Pogorzała w imieniu Wójta Gminy Odrzywół oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 22 KB
Zarządzenie Wójta Nr 118\2005 w spr. ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniu 28 sierpnia 2005r. z Placu Kilińskiego w Odrzywole w związku z organizacją Dożynek Powiatowych. 31 KB
Zarządzenie Wójta Nr 119\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla następujących miejscowości: Wysokin, Ceteń, Lipiny na terenie gminy Odrzywół. 48 KB
Zarządzenie Wójta Nr 120\2005 w spr. podziału kwoty środków przeznaczonych w budżecie Gminy Odrzywół na 2005r. w dziale 600, rozdziale 60016 na realizację zadania „Odbudowa drogi w Kolonii Myślakowice”. 23 KB
Zarządzenie Wójta Nr 123\2005 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Odrzywole, Nr 2 Kolonii Ossa, Nr 3 w Myślakowicach, Nr 4 w Odrzywole do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 roku 23 KB
Zarządzenie Wójta Nr 124\2005 w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005r. 48 KB
Zarządzenie Wójta Nr 125\2005 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Odrzywole, Nr 2 Kolonii Ossa, Nr 3 w Myślakowicach, Nr 4 w Odrzywole do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 roku. 22 KB
Zarządzenie Wójta Nr 126\2005 w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r. 47 KB
Zarządzenie Wójta Nr 128\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2005/2006. 47 KB
Zarządzenie Wójta Nr 130\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2005 / 2006 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach. 45 KB
Zarządzenie Wójta Nr 135\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2005 / 2006 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach w przetargu powtórzonym. 46 KB
Zarządzenie Wójta Nr 137\2005 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy remontu ulicy Praga w Odrzywole od km 0+000 do km 0+800. 46 KB