główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały VI sesji Rady Gminy Odrzywół

Załączniki:
Uchwała Nr VI/27/2007 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole. 29 KB
Uchwała Nr VI/28/2007 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Odrzywół za 2006 rok. 22 KB
Uchwała Nr VI/29/2007 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 42 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/2007 - Dochody budżetu gminy na 2007 r 110 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2007 - Wydatki budżetu gminy na 2007 r. 111 KB
Załącznik Nr 3 i 6 do Uchwały Nr VI/29/2007 - Zadania inwestycyjne na 2007 r., przychody i rozchody budżetu na 2007 r. 36 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/29/2007 - Wieloletni plan inwestycyjny 136 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/29/2007 - Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych 96 KB
Uchwała Nr VI/30/2007 w spr. uchylenia Uchwały Nr IX /77/99 z dnia 18 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej przy ustalaniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy dróg i kanalizacji w Gminie Odrzywół. 21 KB
Uchwała Nr VI/31/2007 w spr. zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Odrzywół. 80 KB
Uchwała Nr VI/32/2007 w spr. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 28 KB
Uchwała Nr VI/33/2007 w spr. upoważnienia Wójta Gminy do zakupu działki Nr 357 /1 o powierzchni 0,2773 ha przy ul. Warszawskiej w Odrzywole. 22 KB
Uchwała Nr VI/34/2007 w spr. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Odrzywół. 36 KB
Uchwała Nr VI/35/2007 w spr. rozwiązania Klubu Radnych Solidarna Gmina. 21 KB
Uchwała Nr VI/36/2007 w spr. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 21 KB
Uchwała Nr VI/37/2007 w spr. prowadzenia Klubu Integracji Społecznej. 34 KB