główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały VIII Sesji Rady Gminy w Odrzywol

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/45/2007 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 41 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/2007 - Dochody budżetu gminy na 2007 r. 27 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/2007 - Wydatki budżetu gminy na 2007 r. 26 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/45/2007 - Zadania inwestycyjne na 2007 r., przychody i rozchody budżetu na 2007 r. 37 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/45/2007 - Wieloletni plan inwestycyjny. 31 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/45/2007 - Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych. 24 KB
Uchwała Nr VIII/46/2007 w spr. wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2007 ? 2013. 22 KB
Załącznik do Uchwały Nr VIII/46/2007 - Wykaz zadań przeznaczonych do realizacji w latach 2008-2013. 198 KB
Uchwała Nr VIII/47/2007 w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Wysokin ? Ceteń ? Lipiny ? Emilianów gmina Odrzywół. 24 KB
Uchwała Nr VIII/48/2007 w spr. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przysusze ? Sądu Pracy. 21 KB
Uchwała Nr VIII/49/2007 w spr. zatwierdzenia Zarządzenia Nr 30 /2007 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniach 26-27 sierpnia 2007 roku z ulic w sołectwach Ceteń i Wysokin w związku z organizacją Dożynek Gminnych. 22 KB
Uchwała Nr VIII/50/2007 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej. 21 KB
Uchwała Nr VIII/51/2007 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2005 r. 28 KB
Uchwała Nr VIII/52/2007 w spr. rozwiązania i likwidacji Związku Gmin ?Pilica? 21 KB
Uchwała Nr VIII/53/2007 w spr. uchylenia Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr VII /43/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie usytuowania na terenie Gminy Odrzywół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 25 KB