główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół

Załączniki:
Uchwała Nr X/55/2007 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 42 KB
Załącznik do Uchwały Nr X/55/2007 - Zadania inwestycyjne oraz Przychody i rozchody budżetu na 2007 r. 32 KB
Załącznik do Uchwały Nr X/55/2007 - Wieloletni plan inwestycyjny. 28 KB
Uchwała Nr X/56/2007 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. 28 KB
Uchwała Nr X/57/2007 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2008 rok. 114 KB
Uchwała Nr X/58/2007 w spr. przyjęcia ceny 1 q żyta do obliczania podatku rolnego na 2008 rok. 22 KB
Uchwała Nr X/59/2007 w spr. uchylenia Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr III/15/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2007 roku. 23 KB
Uchwała Nr X/60/2007 w spr. uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2010. 831 KB
Uchwała Nr X/61/2007 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce Nr 357 /1 położonej przy ul. Warszawskiej 32 w Odrzywole na rzecz Pana Antoniego Gaczyńskiego. 21 KB
Uchwała Nr X/62/2007 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego części udziału nieruchomości będącej własnością Gminy Odrzywół na działce nr 357 /1 wraz z nakładami w postaci części budynku handlowo ? administracyjnego przy ul. Warszawskiej 32 w Odrzywole. 23 KB
Uchwała Nr X/63/2007 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Państwa Teresy i Mirosława Głusińskich działki nr 748 /1 o pow. 0,0024ha położonej w Kłonnie z przeznaczeniem na budowę remizy OSP w Kłonnie. 21 KB
Uchwała Nr X/64/2007 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek rolnych o powierzchni 12,31 ha od Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Wysokinie z przeznaczeniem na budowę zbiornika wodnego (retencyjno ? rekreacyjnego) w Wysokinie. 23 KB
Uchwała Nr X/65/2007 w spr. wprowadzenia zmian w regulaminie o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązującym na terenie Gminy Odrzywół stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/206/2005 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2005 r. 25 KB
Uchwała Nr X/66/2007 w spr. Programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku. 31 KB
Uchwała Nr X/67/2007 w spr. przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli. 33 KB
Uchwała Nr X/68/2007 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 626 /1 o powierzchni 0, 0317 ha położonej we wsi Kłonna z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 728. 22 KB
Uchwała Nr X/69/2007 w spr. powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 24 KB
Uchwała Nr X/70/2007 w spr. powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 24 KB