główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XI Sesji Rady gminy Odrzywół

Załączniki:
Uchwała Nr XI/71/2007 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 41 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2007 - Dochody budżetu gminy Odrzywół na 2007 rok 0 B
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2007 - Wydatki budżetu gminy Odrzywół na 2007 rok 138 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2007 - Zadania inwestycyjne oraz przychody i rozchody budżetu w 2007 roku 32 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/2007 - Wieloletni plan inwestycyjny 28 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/71/2007 - Wydatki na projekty realizowane przy udziale środkow unijnych 18 KB
Uchwała Nr XI/72/2007 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 26 KB
Uchwała Nr XI/73/2007 w spr. zawarcia Porozumienia o współpracy międzynarodowej 34 KB
Uchwała Nr XI/74/2007 w spr. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 31 KB
Uchwała Nr XI/75/2007 w spr. ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy. 104 KB
Uchwała Nr XI/76/2007 w spr. przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2008 rok. 53 KB
Uchwała Nr XI/77/2007 w spr. wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole. 22 KB