główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XIII sesji Rady Gminy Odrzywół

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/87/2008 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 42 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2008 - Dochody budzetu Gminy Odrzywół na 2008 rok 121 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2008 - Wydatki budzetu Gminy Odrzywół na 2008 rok 163 KB
Załącznik Nr 3,3a,4 do Uchwały Nr XIII/87/2008 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, Zadania inwestycyjne w 2008 r., Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 53 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/87/2008 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. 31 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/87/2008 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2008 rok 102 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/87/2008 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2008 rok 110 KB
Uchwała Nr XIII/88/2008 w spr. likwidacji Publicznej szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie. 21 KB
Uchwała Nr XIII/89/2008 w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Wysokin ? Ceteń ? Lipiny ? Emilianów gmina Odrzywół. 24 KB
Uchwała Nr XIII/90/2008 w spr. zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Odrzywół. 91 KB
Uchwała Nr XIII/91/2008 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego udziału w wysokości 76088/99483 w nieruchomości będącej własnością Gminy Odrzywół w działce Nr 357 /3, udziału w wysokości 76088/99483 w nakładach w postaci budynku handlowo ? administracyjnego przy ul. Warszawskiej 32 w Odrzywole oraz działki Nr 357 /5 o pow. 0,1818 ha położonej przy ul. Warszawskiej 32 w Odrzywole 23 KB
Uchwała Nr XIII/92/2008 w spr. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki Nr 357 /4 o pow. 0,0545 ha położonej przy ul. Warszawskiej 32 w Odrzywole oraz udziału w wysokości 23395/99483 w działce Nr 357 /3 położonej przy ul. Warszawskiej 32 w Odrzywole 23 KB