główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół

 

 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/93/2008 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół na rzecz Powiatu Przysuskiego. 22 KB
Uchwała Nr XIV/94/2008 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Odrzywół za 2007 rok. 21 KB
Uchwała Nr XIV/95/2008 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 42 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/2008 - Dochody budzetu Gminy Odrzywół na 2008 rok 108 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2008 - Wydatki budzetu Gminy Odrzywół na 2008 rok 120 KB
Załącznik Nr 3,3a,4,5,6,7 do Uchwały Nr XIV/95/2008 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, Zadania inwestycyjne w 2008 r., Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Przychody i rozchody budżetu w 2008 r., Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. 75 KB
Uchwała Nr XIV/96/2008 w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Wysokin ? Ceteń ? Lipiny ? Emilianów gmina Odrzywół. 25 KB
Uchwała Nr XIV/97/2008 w spr. przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole. 23 KB
Uchwała Nr XIV/98/2008 w spr. określenia zasad współpracy Gminy Odrzywół z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Radomiu 27 KB
Uchwała Nr XIV/99/2008 w spr. zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą Planu Odnowy Miejscowości Kłonna na lata 2008 ? 2013. 21 KB
Uchwała Nr XIV/100/2008 w spr. zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą Planu Odnowy Miejscowości Kamienna Wola na lata 2008 ? 2013 21 KB
Uchwała Nr XIV/101/2008 w spr. zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą Planu Odnowy Miejscowości Wysokin na lata 2008 ? 2013 21 KB
Uchwała Nr XIV/102/2008 w spr. realizacji projektu pod nazwą "Potencjał tkwi też na wsi-rozwój kompetencji kluczowych". 40 KB