główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 21.11.2008r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/119/2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. 31 KB
Uchwała Nr XIX/120/2008 w spr. przyjęcia ceny 1 q żyta do obliczania podatku rolnego na 2009 rok. 26 KB
Uchwała Nr XIX/121/2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2009 rok. 114 KB
Uchwała Nr XIX/122/2008 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu stanowiącego podstawę wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Odrzywół. 63 KB
Uchwała Nr XIX/123/2008 w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej. 26 KB
Uchwała Nr XIX/124/2008 w spr. zatwierdzenia projektu pod nazwą ?Nadzieja na lepsze jutro? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 33 KB
Uchwała Nr XIX/125/2008 w spr. upoważnienia Wójta Gminy Odrzywół do zawarcia umowy partnerstwa ze Starostwem Powiatowym w Przysusze oraz gminami z terenu powiatu przysuskiego dla realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 ? 2011. 59 KB
Uchwała Nr XIX/126/2008 w spr. zabezpieczenia w budżecie Gminy Odrzywół środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 31 KB