główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19.02.2009r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/131/2009 spr. uchwalenia budżetu gminy Odrzywół na rok 2009. 51 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/131/2009 - Dochody budżetu Gminy Odrzywół na 2009 rok 46 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/131/2009 - Wydatki budżetu Gminy Odrzywół na 2009 rok 102 KB
Załącznik Nr 3, 3a, 4, 5, 8, 9, 10 do Uchwały Nr XXI/131/2009 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012, Zadania inwestycyjne w 2009 r, Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy, Przychody i rozchody budżetu w 2009 r., Dotacje podmiotowe w 2009 r., Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r., Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 73 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/131/2009 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2009 rok. 102 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/131/2009 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2009 rok. 110 KB
Załącznik do Uchwały Nr XXI/131/2009 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne. 32 KB
Uchwała Nr XXI/132/2009 w spr. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Odrzywół na 2009 rok. 25 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/132/2009 - Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2009 rok. 32 KB
Uchwała Nr XXI/133/2009 w spr. przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Odrzywół na 2009 rok. 26 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/133/2009 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. 26 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/133/2009 - Plan pracy Komisji Budżetu Finansów i Planowania na 2009 rok. 25 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/133/2009 - Plan pracy Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury na 2009 rok. 25 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/133/2009 - Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2009 rok. 26 KB
Uchwała Nr XXI/134/2009 w spr. przystąpienia Gminy Odrzywoł do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pod nazwą 1) ?Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu?, 2) ?Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa?. 32 KB
Uchwała Nr XXI/135/2009 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2009-2010 50 KB
Uchwała Nr XXI/136/2009 w spr. upoważnienia Wójta Gminy Odrzywół do zawarcia porozumienia z Powiatem Przysuskim oraz gminami powiatu przysuskiego w zakresie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej. 27 KB
Uchwała Nr XXI/137/2009 w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Odrzywół w latach 2009-2015 88 KB
Uchwała Nr XXI/138/2009 w spr. wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/135/2004 Rady Gminy Odrzywół z dnia 7 grudnia 2004r. dotyczących uchwalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół. 30 KB
Uchwała Nr XXI/139/2009 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie dwóch lokali użytkowych na kolejny czas oznaczony - trzech lat, stanowiących własność Gminy Odrzywół. 27 KB
Uchwała Nr XXI/140/2009 w spr. przystąpienia do realizacji projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 27 KB
Uchwała Nr XXI/141/2009 w spr. wyrażenia zgody na wynajem na okres 20 lat, w trybie bezprzetargowym lokalu o pw. 64 m2 położnym w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 5, na rzecz Bank Spółdzielczy Rzemiosła z siedzibą w Radomiu przy ul. Kilińskiego 15 /17. 26 KB
Uchwała Nr XXI/142/2009 w spr. rozpatrzenie skargi Sławomira Gajewskiego radnego i Prezesa Stowarzyszenia ?Wzajemna Pomoc? w Odrzywole na działalność Wójta Gminy z dnia 21.04.2008r .skierowanej do Ministra Finansów, a przesłanej za pośrednictwem RIO do Rady Gminy oraz skargi z dnia 20.01.2009r. skierowanej do Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy na bezczynność Wójta. 38 KB
Uchwała Nr XXI/143/2009 w spr. rozpatrzenie skargi Sławomira Gajewskiego radnego Rady Gminy w Odrzywole z dnia, 19.12.2008r. na działalność Wójta, złożonej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, a następnie przesłanej przez RIO w dniu 20.01.2009r. do rozpatrzenia przez Radę Gminy. 30 KB
Uchwała Nr XXI/144/2009 w spr. rozpatrzenie skargi Sławomira Gajewskiego radnego Rady Gminy Odrzywół z dnia 20.01.2009r. na działalność Wójta złożoną do Przewodniczącego Rady i Rady Gminy Odrzywół. 28 KB