główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/145/2009 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Odrzywół za wykonanie budżetu gminy w 2008 roku. 25 KB
Uchwała Nr XXII/146/2009 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 48 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/146/2009 - Dochody budżetu Gminy Odrzywół na 2009 rok 115 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/146/2009 - Wydatki budżetu Gminy Odrzywół na 2009 rok 117 KB
Załącznik Nr 3, 3a, 4, 5, 8, 9, 10 do Uchwały Nr XXII/146/2009 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012, Zadania inwestycyjne w 2009 r, Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy, Przychody i rozchody budżetu w 2009 r., Dotacje podmiotowe w 2009 r., Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r., Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 73 KB
Załącznik do Uchwały Nr XXII/146/2009 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne wg stanu na 27 kwietnia 2009 roku. 32 KB
Uchwała Nr XXII/147/2009 w spr. ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy. 107 KB
Uchwała Nr XXII/148/2009 w spr. przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2009 rok. 29 KB
Uchwała Nr XXII/149/2009 w spr. zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Odrzywół. 93 KB
Uchwała Nr XXII/150/2009 w spr. zatwierdzenia realizacji projektu zamkniętego ?Edukacja-inwestycja w człowieka?. 28 KB
Uchwała Nr XXII/151/2009 w spr. zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą Planu Odnowy Miejscowości Myślakowice na lata 2008 ? 2013. 25 KB
Uchwała Nr XXII/152/2009 w spr. przystąpienia Gminy Odrzywół do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji , Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 35 KB