główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 22.06.2009r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/153/2009 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 48 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/153/2009 - Dochody budżetu Gminy Odrzywół na 2009 rok 98 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/153/2009 - Wydatki budżetu Gminy Odrzywół na 2009 rok 142 KB
Załącznik Nr 3, 3a, 4, 5, 9, 10 do Uchwały Nr XXI/131/2009 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012, Zadania inwestycyjne w 2009 r, Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy, Przychody i rozchody budżetu w 2009 r., Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r., Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 59 KB
Uchwała Nr XXIII/154/2009 w spr. zatwierdzenia realizacji projektu ?Nowy zawód szansą na pracę na terenach wiejskich? 27 KB
Uchwała Nr XXIII/155/2009 w spr. zatwierdzenia realizacji projektu ?Zmiana kwalifikacji inwestycją w przyszłość mieszkańców Gminy Odrzywół? 28 KB
Uchwała Nr XXIII/156/2009 w spr. intencji przystąpienia Gminy Odrzywół do Związku Międzygminnego. 93 KB
Uchwała Nr XXIII/157/2009 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej Nr 190 /1. o pow.0,15 ha położonej w Stanisławowie. 26 KB
Uchwała Nr XXIII/158/2009 w spr. nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Odrzywół. 28 KB
Uchwała Nr XXIII/159/2009 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. 25 KB