główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 24.08.2009r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/163/2009 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 50 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/2009 - Dochody budżetu Gminy Odrzywół na 2009 rok 120 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/163/2009 - Wydatki budżetu Gminy Odrzywół na 2009 rok 125 KB
Załącznik Nr 3, 3a, 5 do Uchwały Nr XXV/163/2009 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012, Zadania inwestycyjne w 2009 r, Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. 42 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/163/2009 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2009 rok. 118 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/163/2009 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2009 rok. 134 KB
Załącznik do Uchwały Nr XXV/163/2009 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne. 148 KB
Uchwała Nr XXV/164/2009 w spr. zatwierdzenia Zarządzenia Nr 136/2009 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniach 30 - 31 sierpnia 2009 roku z ulic w sołectwach Ceteń i Wysokin w związku z organizacją Dożynek Gminnych. 26 KB
Uchwała Nr XXV/165/2009 w spr. wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 42 KB
Uchwała Nr XXV/166/2009 w spr. zmiany Uchwały Nr XV/ 107/2008 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Odrzywół mgr Mariana Kmieciaka. 27 KB
Uchwała Nr XXV/167/2009 w spr. wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 45 KB
Uchwała Nr XXV/168/2009 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2005 roku. 30 KB
Uchwała Nr XXV/169/2009 w spr. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V /26/2007 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole. 26 KB