główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.11.2009 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/171/2009 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. 27 KB
Uchwała Nr XXVII/172/2009 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2010 rok. 88 KB
Uchwała Nr XXVII/173/2009 w spr. programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku. 30 KB
Uchwała Nr XXVII/174/2009 w spr. przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2010 rok. 22 KB
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/174/2009 - Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2010 rok. 179 KB
Uchwała Nr XXVII/175/2009 w spr. uchwalenia zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016. 22 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/175/2009 - Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 (aktualizacja). MB
Uchwała Nr XXVII/176/2009 w spr. utworzenia Związku Komunalnego pn. "Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego". 22 KB
Uchwała Nr XXVII/177/2009 w spr. przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Radomskiego. 21 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/177/2009 - Statut Związku Komunalnego Gmin Regionu Radomskiego. 83 KB