główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 01.03.2010 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/181/2010 w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. MB
Uchwała Nr XXIX/184/2010 w spr. wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XXVII/171/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. 156 KB
Uchwała Nr XXIX/185/2010 w spr. wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/172/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2010 rok. 152 KB
Uchwała Nr XXIX/186/2010 w spr. zasad usytuowania na terenie Gminy Odrzywół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 173 KB
Uchwała Nr XXIX/187/2010 w spr. zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą Planu Odnowy Miejscowości Ceteń na lata 2010 - 2015. 21 KB
Uchwała Nr XXIX/188/2010 w spr. zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa na lata 2010 - 2015. 21 KB
Uchwała Nr XXIX/189/2010 w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę działki Nr 2502 oraz stopnia piętrzenia na rzece Drzewiczce w Odrzywole. 22 KB
Uchwała Nr XXIX/190/2010 w spr. przystąpienia Gminy Odrzywół do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 29 KB