główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 czerwca 2010 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/203/2010 w spr. określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 49 KB
Uchwała Nr XXXIII/204/2010 w spr. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządową instytucję kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego. 30 KB
Uchwała Nr XXXIII/205/2010 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 47 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/205/2010 - Tabela nr 1 do uchwały budżetowej - Planowane dochody budżetu na 2010 rok 6 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/205/2010 - Tabela nr 2 do uchwały budżetowej - Planowane wydatki budżetu na 2010 rok. 6 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/205/2010 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 68 KB
Uchwała Nr XXXIII/206/2010 w spr. przystąpienia Gminy Odrzywół do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 32 KB
Uchwała Nr XXXIII/207/2010 w spr. ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół. 89 KB
Uchwała Nr XXXIII/208/2010 w spr. wyrażenia zgody na wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy radnego Sławomira Gajewskiego określone w piśmie Dyrektora Biura ARiMR w Przysusze. 27 KB
Uchwała Nr XXXIII/209/2010 w spr. przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole. 24 KB