główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 listopada 2010 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/218/2010 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 50 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/218/2010 - Limity wydatków inwestycyjnych w latach 2010 - 2012 94 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/218/2010 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 36 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/218/2010 - Dotacje udzielane w 2010 r z budżetu podmiotom należącymi nie należącym do sektora finansów publicznych. 58 KB
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne - po uchwale Nr XXXVI/218/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku 149 KB
Uchwała Nr XXXVI/219/2010 w spr. udzielenia pożyczki z budżetu gminy Odrzywół dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole - Instytucję Kultury Gminy Odrzywół na sfinansowanie nakładów poniesionych na "Modernizację budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach" w części refundowanej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". 29 KB
Uchwała Nr XXXVI/220/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 62 KB
Uchwała Nr XXXVI/221/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2011 rok 70 KB
Uchwała Nr XXXVI/222/2010 w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2011 rok 60 KB
Uchwała Nr XXXVI/223/2010 w sprawie obniżenia ceny 1 m3 drewna stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2011 rok 60 KB
Uchwała Nr XXXVI/224/2010 w spr. zatwierdzenia zaktualizowanego programu gospodarczego pod nazwą Plan Odnowy Miejscowości Wysokin na lata 2008 - 2014 798 KB
Uchwała Nr XXXVI/225/2010 w spr. zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą Plan Odnowy Miejscowości Lipiny na lata 2010 - 2017 785 KB
Uchwała Nr XXXVI/226/2010 w spr. przyjęcia Programu współpracy samorządu Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok 21 KB