główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały III sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 14.02.2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr III/14/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2011 - 2016 94 KB
Uchwała Nr III/15/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Odrzywół na 2011 rok 125 KB
Uchwała Nr III/16/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Odrzywole. 185 KB
Uchwała Nr III/17/2011 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Odrzywół na 2011 rok 28 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2011 - Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2011 rok 32 KB
Uchwała Nr III/18/2011 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Odrzywół na 2011 rok. 29 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2011 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 29 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2011 - Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania na 2011 rok 27 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2011 - Plan pracy Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury na 2011 rok 28 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/2011 - Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2011 rok 28 KB
Uchwała Nr III/19/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu/dzierżawy pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Gminy w Odrzywole o pow. 24 m2 z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu na czas nieokreślony 28 KB
Uchwała Nr III/20/2011 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2011 rok 104 KB
Uchwała Nr III/21/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2011-2012 62 KB
Uchwała Nr III/22/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Odrzywół na lata 2011-2015 62 KB
Uchwała Nr III/23/2011 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Odrzywół oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom 69 KB