główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały IV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 27.04.2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IV/27/2011 w spr. zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą Plan Odnowy Miejscowości Odrzywół na lata 20011-2017 MB
Uchwała Nr IV/28/2011 w spr. zatwierdzenia zaktualizowanego programu gospodarczego pod nazwą Plan Odnowy Miejscowości Wysokin na lata 2008-2017. 873 KB
Uchwała Nr IV/29/2011 w spr. zatwierdzenia zaktualizowanego programu gospodarczego pod nazwą Plan Odnowy Miejscowości Lipiny na lata 2010-2017 857 KB
Uchwała Nr IV/30/2011 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków na utworzenie funduszu sołeckiego 27 KB
Uchwała Nr IV/31/2011 w spr. przystąpienia Gminy Odrzywół do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 36 KB
Uchwała Nr IV/32/2011 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działek rolnych i udziałów w działkach rolnych (dawny PFZ) określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały 51 KB
Uchwała Nr IV/33/2011 w spr. zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych w Gminie Odrzywół w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w/w podatków. 42 KB