główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały VIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 8 listopada 2011 roku

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/50/2011 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok MB
Uchwała Nr VIII/51/2011 w spr. zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 192 KB
Uchwała Nr VIII/52/2011 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 334 KB
Uchwała Nr VIII/53/2011 w spr. obniżenia ceny 1q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok 125 KB
Uchwała Nr VIII/54/2011 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2012 rok 607 KB
Uchwała Nr VIII/55/2011 w spr. obniżenia ceny 1m3 stanowiącą podstawę do obliczania podatku leśnego na 2012 rok 136 KB
Uchwała Nr VIII/56/2011 w spr. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/47/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 173 KB
Uchwała Nr VIII/57/2011 w spr. upoważnienia Wójta Gminy Odrzywół do zawarcia Porozumienia z Zarządem Powiatu Przysuskiego w sprawie powierzenia Gminie Odrzywół prowadzenia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Odrzywół. MB