główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały X sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 stycznia 2012 roku

Załączniki:
Uchwała Nr X/62/2012 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2012 - 2017 (plik podpisany cyfrowo w celu weryfikacji należy pobrać aplikację do weryfikacji podpisu) 108 KB
Uchwała Nr X/63/2012 - Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2012 (plik podpisany cyfrowo w celu weryfikacji należy pobrać aplikację do weryfikacji podpisu) 180 KB
Uchwała Nr X/64/2012 w spr. zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 174 KB
Uchwała Nr X/65/2012 w spr. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Odrzywół na 2012 rok. 333 KB
Uchwała Nr X/66/2012 w spr. przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Odrzywół na 2012 rok 687 KB
Uchwała Nr X/67/2012 w spr. przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2012 rok MB
Uchwała Nr X/68/2012 w spr. upoważnienie Wójta Gminy Odrzywół Pana Mariana Kmieciaka do zawarcia Porozumienia z Powiatem Przysuskim w partnerstwie z gminami Powiatu Przysuskiego w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji. 884 KB
Uchwała Nr X/69/2012 w spr. zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Odrzywół oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Odrzywół wraz z propozycją planu aglomeracji. MB
Uchwała Nr X/70/2012 w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na odnowę zbiornika retencyjnego w Wysokinie. 182 KB
Uchwała Nr X/71/2012 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie dwóch lokali użytkowych na kolejny czas oznaczony - trzech lat stanowiących własność Gminy Odrzywół 221 KB