główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plik z rozszerzeniem ZIPX zawiera spakowaną uchwałę będącą dokumentem elektronicznym podpisanym podpisem elektronicznym, w celu zapoznania się z treścią uchwały należy pobrać plik i rozpakować dowolnym programem służącym do rozpakowywania archiwów ZIP (np.: 7-zip)

Załączniki:
Uchwała Nr XV/98/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. MB
Uchwała Nr XV/99/2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. MB
Uchwała Nr XV/100/2012 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2013 rok. MB
Uchwała Nr XV/101/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2013-2014 741 KB
Uchwała Nr XV/102/2012 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole. 114 KB
Uchwała Nr XV/103/2012 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Odrzywół na 2013 rok. 523 KB
Uchwała Nr XV/104/2012 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Odrzywół na 2013 rok. 262 KB
Uchwała Nr XV/105/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Gielniów, Klwów, Potworów i Rusinów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych i ich dowóz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 617 KB
Uchwała Nr XV/106/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 70 KB
Uchwała Nr XV/107/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 190 KB
Uchwała Nr XV/108/2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Odrzywół oraz zagospodarowania tych odpadów 132 KB
Uchwała Nr XV/109/2012 sprawi przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 70 KB
Uchwała Nr XV/110/2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 74 KB
Uchwała Nr XV/111/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 72 KB
Uchwała Nr XV/112/2012 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości składanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie MB