główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.

Plik z rozszerzeniem ZIPX zawiera spakowaną uchwałę będącą dokumentem elektronicznym podpisanym podpisem elektronicznym, w celu zapoznania się z treścią uchwały należy pobrać plik i rozpakować dowolnym programem służącym do rozpakowywania archiwów ZIP (np.: 7-zip)

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/116/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2013-2017 MB
Uchwała Nr XVII/117/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. MB
Uchwała Nr XVII/118/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Odrzywół. 130 KB
Uchwała Nr XVII/119/2013 w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania 94 KB
Uchwała Nr XVII/120/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2013 roku. 744 KB
Uchwała Nr XVII/121/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków na utworzenie funduszu sołeckiego. 63 KB
Uchwała Nr XVII/122/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 75 KB
Uchwała Nr XVII/123/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 468 KB
Uchwała Nr XVII/124/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Odrzywół. 516 KB
Uchwała Nr XVII/125/2013 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół 191 KB
Uchwała Nr XVII/126/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 187 KB
Uchwała Nr XVII/127/2013 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 115 KB
Uchwała Nr XVII/128/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Odrzywół Pana Mariana Kmieciaka do zawarcia Porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie realizacji remontu-budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 48 w miejscowości Odrzywół i Kamienna Wola. 436 KB
Uchwała Nr XVII/129/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Odrzywół do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 333 KB