główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 23 czerwca 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/177/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego 232 KB
Uchwała Nr XXV/178/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok 171 KB
Uchwała Nr XXV/179/2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Odrzywół MB
Uchwała Nr XXV/180/2014 w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Odrzywół na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 311 KB
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Odrzywół na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 MB
Prognozą oddziaływania na środowisko MB
Uchwała Nr XXV/181/2014 w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pod nazwą Plan Odnowy Miejscowości Kamienna Wola na lata 2014-2021 MB
Uchwała Nr XXV/182/2014 w sprawie przystąpienia Gminy Odrzywół do realizacji projektu "Nowe wyzwania - nowe kompetencje realizowanego w ramach Priorytetu XI. Działanie 9.6. Poddziałanie 9.6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 209 KB
Uchwała Nr XXV/183/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Sławomira Gajewskiego radnego Rady Gminy Odrzywół z dnia 10.05.2014 r. na działalność Wójta Gminy Odrzywół, przesłanej za pośrednictwem Izby Skarbowej w Warszawie 944 KB
Uchwała Nr XXV/184/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Sławomira Gajewskiego radnego Rady Gminy Odrzywół z dnia 7.05.2014 r. na działalność Wójta Gminy Odrzywół, przesłanej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przysusze 349 KB