główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały VI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 01 czerwca 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VI.33.2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego 91 KB
Uchwała Nr VI.34.2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok 92 KB
Uchwała Nr VI.35.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2015 - 2021 MB
Uchwała Nr VI.36.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 MB
Uchwała Nr VI.37.2015 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Odrzywół 114 KB
Uchwała Nr VI.38.2015 w sprawie przystąpienia Gminy Odrzywół do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM" 385 KB
Uchwała Nr VI.39.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Odrzywół 777 KB
Uchwała Nr VI.40.2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Odrzywół do programu inicjowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś trzecia "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z przeznaczeniem na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej, o których mowa w artykule 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia 1698/2005" 333 KB