główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały X sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załączniki:
Uchwała Nr X/63/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2015 - 2022 MB
Uchwała Nr X/64/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015. MB
Uchwała Nr X.65.2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Odrzywół do zawarcia porozumienia z Powiatem Przysuskim w sprawie współpracy przy budowie, przebudowie lub zmianie nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 288 KB
Uchwała Nr X.66.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Odrzywół w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego 492 KB
Uchwała Nr X.67.2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Odrzywół do zawarcia porozumienia z Powiatem Przysuskim w partnerstwie z gminami z terenu powiatu przysuskiego w zakresie wspólnego finansowania dzierżawy przestrzeni dyskowej służącej utrzymaniu stron internetowych oraz kont poczty elektronicznej 318 KB
Uchwała Nr X.68.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Systemu Wczesnego Ostrzegania - Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWO/SWA) wspólnie z Powiatem Przysuskim oraz gminami powiatu przysuskiego, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 245 KB
Uchwała Nr X.69.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX.60.2015 z dnia 22 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 105 KB
Uchwała Nr X.70.2015 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2016 rok MB
Uchwała Nr X.71.2015 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Odrzywół 162 KB
Załącznik do Uchwały X.71.2015 - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ODRZYWÓŁ MB
Uchwała Nr X.72.2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Myślakowice-Kolonia na lata 2015-2022 MB
Uchwała Nr X.73.2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 456 KB
Uchwała Nr X.74.2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach Nr 1032/4 i 1032/5 położonych w miejscowości Odrzywół na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 422 KB