główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały z XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV.99.2016 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Odrzywół MB
Uchwała Nr XIV.100.2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego 101 KB
Uchwała Nr XIV.101.2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok 102 KB
Uchwała Nr XIV.102.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2016-2023 MB
Uchwała Nr XIV.103.2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 MB
Uchwała Nr XIV.104.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 107 KB
Uchwała Nr XIV.105.2016 w sprawie utworzenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole 106 KB
Uchwała Nr XIV.106.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół 105 KB
Uchwała Nr XIV.107.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach jednostek pomocniczych na terenie Gminy Odrzywół 103 KB
Uchwała Nr XIV/109/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Odrzywół w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 117 KB
Uchwała Nr XIV.110.2016 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe 103 KB
Uchwała Nr XIV.111.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 105 KB
Uchwała Nr XIV.112.2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 108 KB
Uchwała Nr XIV.113.2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości MB
Uchwała Nr XIV.108.2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół 285 KB