główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XX.152.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2017-2028 MB
Uchwała Nr XX.153.2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 MB
Uchwała Nr XX.154.2017 w sprawie zmian w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Odrzywół na lata 2013-2016 z prespektywą do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 329 KB
Uchwała Nr XX.155.2017 w sprawie przyjęcia Programu opeiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2017 roku MB
Uchwała Nr XX.156.2017 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2016-2022 MB
Uchwała Nr XX.157.2017 w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 298 KB
Uchwała Nr XX.158.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół 254 KB
Uchwała Nr XX.159.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń Gmina Odrzywół 258 KB
Uchwała Nr XX.160.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa - Różanna Gmina Odrzywół 261 KB
Uchwała Nr XX.161.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń Gmina Odrzywół 263 KB
Uchwała Nr XX.162.2017 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki 201 KB
Uchwała Nr XX.163.2017 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2023 149 KB
Uchwała Nr XX.164.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na czas nieoznaczony stanowiący własność Gminy Odrzywół 399 KB