główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 maja 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXI.165.2017 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Odrzywół MB
Uchwała Nr XXI.166.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego 98 KB
Uchwała Nr XXI.167.2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok 99 KB
Uchwała Nr XXI.168.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2017-2028 MB
Uchwała Nr XXI.169.2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 MB
Uchwała Nr XXI.170.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX.159.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2017 roku o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń Gmina Odrzywół. 229 KB
Uchwała Nr XXI.171.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Odrzywół 1,010 KB
Uchwała Nr XXI.172.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 MB
Uchwała Nr XXI.173.2017 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2023 27 KB
Załącznik do Uchwały Nr XXI.173.2017 - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Odrzywol do roku 2026 MB
Uchwała Nr XXI.174.2017 w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przyjęcie przez Gminę Odrzywół darowizny - działki rolnej nr 1983/10 o pow. 02627 ha z przeznaczeniem na drogę niepubliczną - dojazdową do pól 380 KB
Uchwała Nr XXI.175.2017 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Odrzywół do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Przysusze w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu przysuskiego" w ramach RPO WM 2014-2020 - Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektów Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. Konkurs nr RPMA.05.01.00-IP.01-14-050/17 433 KB
Uchwała Nr XXI.176.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2016-2022 361 KB
Uchwała Nr XXI.177.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny Anderson na działalność Wójta Gminy Odrzywół przesłanej za pośrednictwem Ministra Infrastruktury i Budownictwa 469 KB