główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 06 października 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII.186.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2017-2028 MB
Uchwała Nr XXIII.187.2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 MB
Uchwała Nr XXIII.188.2017 w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pod nazwą Plan Odnowy Miejscowości Kolonia Ossa na lata 2014-2020 MB
Uchwała Nr XXIII.189.2017 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy 422 KB
Uchwała Nr XXIII.190.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Odrzywole 300 KB
Uchwała Nr XXIII.191.2017 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Odrzywół 233 KB
Uchwała Nr XXIII.192.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół 122 KB
Uchwała Nr XXIII.193.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Przysuskiego w zakresie wspólnej realizacji projektu polegającego na utworzeniu KLASTRA ENERGII POWIATU PRZYSUSKIEGO MB