główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminny Odrzywół z dnia 28.11.2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr II.2.2018 w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Odrzywół 166 KB
Uchwała Nr II.3.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 192 KB
Uchwała Nr II.4.2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 194 KB
Uchwała Nr II.5.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 205 KB
Uchwała Nr II.6.2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 210 KB
Uchwała Nr II.7.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 228 KB
Uchwała Nr II.8.2018 w sprawie ustalenia diety radnemu - Przewodniczącemu Rady Gminy Odrzywół 202 KB
Uchwała Nr II.9.2018 w sprawie ustalenia diety dla radnych - radnych Wiceprzewodniczących Rady Gminy Odrzywół 274 KB
Uchwała Nr II.10.2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Odrzywół mgr Mariana Kmieciaka 285 KB
Uchwała Nr II.11.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości 104 KB
Uchwała Nr II.12.2018 w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego 101 KB
Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół oraz zwolnień z podatku od środków transportowych 112 KB
Uchwała Nr II.14.2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności porzytu publicznego i o wolontariacie na 2019 rok MB
Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 478 KB
Uchwała Nr II.16.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym Maluch Plus ?SŁONECZNY KĄCIK? w Odrzywole 107 KB